Αγγλικά

17/06/2020 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος για αγρότες λόγω του κορωνοϊού – SA.57587

Η Επιτροπή ενέκρινε σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού ένα καθεστώς ενισχύσεων για αγρότες, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ
Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς χρηματοδότησης των αγροτών που πλήττονται από την πανδημία. Η χρηματοδότηση θα έχει τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων και αφορά α) όλες τις εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής φρέσκων λαχανικών, φρούτων και βοτάνων, β) όλες τις εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής πορτοκαλιών ποικιλίας «Valencia», γ) όλες τις εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανθοκαλλιέργειας, δ) όλους τους αγροτικούς παραγωγούς που είναι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές αγροτικών εκμεταλλεύσεων και συμμετέχουν στις αγορές των αγροτών και ε) ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εκμεταλλεύσεων που δεν έχουν πρόσβαση σε άρδευση.

Σκοπός του μέτρου είναι η εξασφάλιση ρευστότητας για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου αυτές να μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Το καθεστώς έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,8 εκατ. ευρώ και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.57587 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1111
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.