Αγγλικά

16/06/2020 Νέα παράταση διάρκειας ισχύος ελληνικού μέτρου τραπεζικών εγγυήσεων – SA.57262

Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 του καθεστώτος τραπεζικών εγγυήσεων που υιοθέτησε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013
Το ελληνικό καθεστώς κρατικών εγγυήσεων (ν. 3723/2008), που είχε εγκριθεί αρχικά τον Νοέμβριο του 2008 (υπόθεση N 560/2008), αφορά ελληνικές τράπεζες που δεν εμφανίζουν έλλειμμα κεφαλαίου. Το καθεστώς αυτό τροποποιήθηκε και, στη συνέχεια, παρατάθηκε αρκετές φορές και τελευταία τον Ιανουάριο του 2020.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, ενόψει της επιδημίας του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.57262 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1105
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.