Αγγλικά

12/06/2020 Πρόταση Επιτροπής για επέκταση του Προσωρινού Πλαισίου λόγω κορωνοϊού 2020

Η Επιτροπή απέστειλε ένα σχέδιο πρότασης στα κράτη μέλη σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού, προκειμένου να συμπεριληφθούν περαιτέρω μέτρα στήριξης των πολύ μικρών, των μικρών και των νεοφυών επιχειρήσεων και για να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις
Το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω κορωνοϊού εγκρίθηκε, αρχικά, στις 19 Μαρτίου 2020 και, στη συνέχεια, τροποποιήθηκε πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 2020, οπότε προβλέφθηκε η δυνατότητα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων σχετικών με την καταπολέμηση της έξαρσης του κορωνοϊού, με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας και την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας. Στις 8 Μαΐου 2020, η Επιτροπή προέβη σε δεύτερη τροποποίηση, με την οποία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης.

Κύριος σκοπός του Προσωρινού Πλαισίου 2020 είναι η παροχή στοχευμένης στήριξης σε επιχειρήσεις που ήταν βιώσιμες κατά την εμφάνιση του κορωνοϊού, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες συνεπεία της πανδημίας. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 δεν δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 2020.

Περαιτέρω, οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις επλήγησαν ιδιαίτερα από την έλλειψη ρευστότητας που προκάλεσε ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας, γεγονός που αύξησε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις για την εύρεση χρηματοδότησης. Η Επιτροπή διαπίστωσε πως, εάν δεν αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες, είναι πιθανόν ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αυτού του μεγέθους να οδηγηθεί σε πτώχευση, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές σε ολόκληρη την οικονομία της ΕΕ.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει να διευρυνθεί περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα: i) να στηρίζουν ορισμένες πολύ μικρές, μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2019, και ii) να παρέχουν κίνητρα στους ιδιώτες επενδυτές να συμμετέχουν στα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι λόγω του μικρού μεγέθους τους και της περιορισμένης συμμετοχής τους σε διασυνοριακές συναλλαγές, οι κρατικές ενισχύσεις προς τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έχουν μικρότερη πιθανότητα να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό σε σύγκριση με τις κρατικές ενισχύσεις προς μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Περαιτέρω, η Επιτροπή προτείνει την προσαρμογή των όρων για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ιδιώτες επενδυτές συνεισφέρουν από κοινού με το κράτος στην αύξηση του κεφαλαίου των επιχειρήσεων. Οι προτεινόμενες αλλαγές, πρώτον, θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις με υφιστάμενη κρατική συμμετοχή να αντλούν κεφάλαια κατά τρόπο ανάλογο με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα τις ίδιες διασφαλίσεις για τη διατήρηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Δεύτερον, θα ενθαρρύνουν τις εισφορές κεφαλαίου με σημαντική ιδιωτική συμμετοχή, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αναγκαιότητα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, καθώς και τον κίνδυνο στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

Τα κράτη μέλη έχουν τώρα τη δυνατότητα να διατυπώσουν παρατηρήσεις όσον αφορά το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/STATEMENT_20_1054
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.