Αγγλικά

24/03/2020 Έγκριση γερμανικού καθεστώτος εγγυήσεων λόγω του κορωνοϊού – SA.56787

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα γερμανικό καθεστώς εγγυήσεων δανείων με ευνοϊκούς όρους, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού
Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα πρόσθετο μέτρο χορήγησης εγγυήσεων δανείων με ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να καλύψουν άμεσα κεφάλαια κίνησης και επενδυτικές ανάγκες. Το μέτρο θα υλοποιηθεί μέσω των γερμανικών ομοσπονδιακών και περιφερειακών αρχών, καθώς και των αναπτυξιακών τραπεζών.

Η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο γερμανικό, καθώς διαπίστωσε ότι αυτό ευθυγραμμίζεται με τους όρους που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ειδικότερα, (i) το ποσό της εγγύησης που θα χορηγηθεί ανά εταιρία συνδέεται με την κάλυψη των αναγκών της σε ρευστότητα για το άμεσο μέλλον, (ii) οι εγγυήσεις θα παρασχεθούν μόνο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, (iii) οι εγγυήσεις θα έχουν μέγιστη διάρκεια έξι ετών και iv) οι εταιρίες θα καταβάλλουν προμήθειες εγγυήσεων, όπως προβλέπεται στο Προσωρινό Πλαίσιο.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.56787 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_517
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.