Αγγλικά

25/03/2020 Έγκριση ιταλικού καθεστώτος για ΜΜΕ λόγω του κορωνοϊού – SA.56690

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα καθεστώς χορήγησης κρατικής εγγύησης στο πλαίσιο της αναστολής πληρωμής των χρεών των ΜΜΕ που υιοθέτησε η Ιταλία, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο για χορήγησης κρατικής εγγύησης στο πλαίσιο της αναστολής πληρωμής των χρεών των ΜΜΕ. Αναλυτικότερα, η αναστολή πληρωμής των χρεών προβλέπει την αναστολή των πληρωμών των διευκολύνσεων υπερανάληψης, των τραπεζικών προκαταβολών, των εξοφλητέων δανείων άπαξ κατά τη λήξη τους (bullet loans), των υποθηκών και των χρηματοδοτικών μισθώσεων. Το μέτρο αποσκοπεί στην προσωρινή μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ που πλήττονται σοβαρά από τις οικονομικές επιπτώσεις από την έξαρση της νόσου COVID-19, εξασφαλίζοντας τη ρευστότητά τους, η οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ. Το σχεδιαζόμενο καθεστώς θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης της εγγύησης για 18 μήνες μετά το τέλος της αναστολής πληρωμής των χρεών.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ιταλικό μέτρο ευθυγραμμίζεται με τους όρους που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού. Ειδικότερα, η εγγύηση καλύπτει ένα σαφώς καθορισμένο σύνολο χρηματικών υποχρεώσεων και είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Επιπροσθέτως, η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις πληρωμής που υπάγονται στο καθεστώς αναστολής πληρωμής και ο κίνδυνος που επιβαρύνει το κράτος περιορίζεται στο 33% και, εν πάση περιπτώσει, πριν από την κατάπτωση της κρατικής εγγύησης, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να καταβάλουν οι ίδιοι προσπάθειες ανάκαμψης. Για να διασφαλιστεί ότι το μέτρο ωφελεί μόνο τις ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της επιδημίας, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν μη εξυπηρετούμενες υποχρεώσεις πριν από τις 17 Μαρτίου 2020. Ακόμη, για να ενταχθούν στο καθεστώς, πρέπει να αποδείξουν ότι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει υποστεί ζημία λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε το σχεδιαζόμενο ιταλικό μέτρο, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού, καθώς πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και η εγγύηση για την παροχή ρευστότητας στις ΜΜΕ στο πλαίσιο της αναστολής πληρωμών θα συμβάλει στη διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας στην Ιταλία.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.56690 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_530
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.