Αγγλικά

25/03/2020 Έγκριση έκτακτων μέτρων του ΗΒ για ΜΜΕ λόγω του κορωνοϊού – SA.56792 & SA.56794

Η Επιτροπή ενέκρινε δύο χωριστά καθεστώτα ενισχύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για τη στήριξη ΜΜΕ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού
Το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε στην Επιτροπή σχέδιο ενός «Καθεστώτος Διακοπής Επιχειρηματικών Δανείων λόγω κορωνοϊού» (Coronavirus Business Interruption Loan Scheme - CBILS) το οποίο περιλαμβάνει δύο επιμέρους καθεστώτα χρηματοδότησης:

Στο πλαίσιο του πρώτου καθεστώτος, θα χορηγηθούν εγγυήσεις που θα καλύπτουν το 80% των δανειακών διευκολύνσεων για τις ΜΜΕ με κύκλο εργασιών μέχρι 45 εκατ. GBP (περίπου 49 εκατ. ευρώ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεων. Το καθεστώς αυτό θα υλοποιηθεί μέσω της εθνικής τράπεζας British Business Bank.

Στο πλαίσιο του δεύτερου καθεστώτος, θα χορηγηθούν άμεσες επιχορηγήσεις για τη στήριξη των ΜΜΕ που επλήγησαν από την επιδημία COVID-19. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο καθεστώς ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια GBP (περίπου 654 εκατομμύρια ευρώ). Οι δικαιούχοι είναι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της αγοράς και αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας.

Τα εν λόγω καθεστώτα θα διαρκέσουν αρχικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, με τη δυνατότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να τα παρατείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα σχεδιαζόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο καθεστώτα είναι σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο που υιοθέτησε πρόσφατα η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την επιδημία COVID-19. Ειδικότερα:

Όσον αφορά το καθεστώς εγγυήσεων, το ποσό εγγύησης δανείου ανά εταιρία συνδέεται με τις ανάγκες ρευστότητας κάθε εταιρίας για το άμεσο μέλλον. Η εγγύηση θα έχει μέγιστη διάρκεια έξι ετών, ενώ περιλαμβάνει προμήθεια εγγύησης τουλάχιστον ισάξια με εκείνη που ορίζεται στο Προσωρινό Πλαίσιο. Επιπλέον, το καθεστώς περιλαμβάνει διασφαλίσεις ότι από την εγγύηση ευνοούνται αποτελεσματικά οι δανειολήπτες και ότι ο δανεισμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών ρευστότητάς τους.

Στο πλαίσιο του δεύτερου καθεστώτος, θα χορηγηθούν άμεσες επιχορηγήσεις οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 800.000 ευρώ (περίπου 734.000 GBP) ανά εταιρία, όπως προβλέπεται στο Προσωρινό Πλαίσιο. Το ποσό της επιχορήγησης ανά εταιρία εξαρτάται από τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται κάθε εταιρία, όπως προβλέπει επίσης το Προσωρινό Πλαίσιο.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε τα επίμαχα μέτρα ενισχύσεων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου για τη στήριξη της οικονομίας από την επιδημία COVID-19.

Η μη εμπιστευτική έκδοση των αποφάσεων θα δημοσιευθεί με τους αριθμού υπόθεσης SA.56792 και SA.56794 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_527
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.