Αγγλικά

25/03/2020 Έγκριση δανικού μέτρου υπέρ αυτοαπασχολούμενων λόγω του κορωνοϊού – SA.56791

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, τη χορήγηση συνολικού ποσού 1,3 δισ. ευρώ για την αποζημίωση των αυτοαπασχολούμενων για ζημίες που υπέστησαν εξαιτίας της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτροπή εθνικό μέτρο για τη χορήγηση χρηματοδότησης, ύψους 10 δισ. DKK (περίπου 1,3 δισ. ευρώ) για την αποζημίωση των αυτοαπασχολούμενων, οι δραστηριότητες των οποίων επηρεάζονται αρνητικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 9 Ιουνίου 2020, οι αυτοαπασχολούμενοι, που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό δανικό μητρώο, θα δικαιούνται να αποζημιωθούν εν μέρει για τις απώλειες κύκλου εργασιών που υπέστησαν εξαιτίας της επιδημίας κορωνοϊού. Η αποζημίωση θα λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων και θα καλύψει το 75% της αναμενόμενης απώλειας κύκλου εργασιών για περίοδο τριών μηνών, υπολογιζόμενη με βάση τον μέσο μηνιαίο κύκλο εργασιών κατά το 2019. Η μέγιστη αποζημίωση θα είναι 23.000 DKK (3.000 ευρώ) ανά μήνα και ανά άτομο.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το δανικό καθεστώς ενισχύσεων θα αντισταθμίσει την οικονομική ζημία που προκλήθηκε άμεσα από τον κορωνοϊό στη Δανία. Ακόμη, η Επιτροπή έκρινε ότι το μέτρο είναι αναλογικό, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό που είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση της ζημίας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το επίμαχο καθεστώς είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως με το άρθρο 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, επειδή θα συμβάλλει στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της επιδημίας σε σχέση με τις δανικές επιχειρήσεις, χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.56791 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_515
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.