Αγγλικά

21/03/2020 Έγκριση γαλλικών μέτρων στήριξης της οικονομίας λόγω του κορωνοϊού – SA.56709

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού, γαλλικά μέτρα για τη χορήγηση κρατικών εγγυήσεων δανείων και πιστώσεων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την επιδημία COVID-19
Στο πλαίσιο στήριξης της οικονομίας από τις αρνητικές επιπτώσεις της επιδημίας που έχει προκληθεί, η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή τρία διαφορετικά καθεστώτα χρηματοδότησης:

- Δύο καθεστώτα που επιτρέπουν στη γαλλική κρατική τράπεζα επενδύσεων Bpifrance να παρέχει κρατικές εγγυήσεις για εμπορικά δάνεια και πιστώσεις για επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 5.000 εργαζομένους και πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας του COVID-19.

- Ένα καθεστώς παροχής κρατικών εγγυήσεων σε τράπεζες για χαρτοφυλάκια νέων δανείων για όλους τους τύπους εταιριών. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα επιτρέψει στις τράπεζες να παρέχουν γρήγορα ρευστότητα σε οποιαδήποτε εταιρία έχει ανάγκη.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα γαλλικά μέτρα καλύπτουν εγγυήσεις για δάνεια περιορισμένης διάρκειας και μεγέθους, τα οποία περιλαμβάνουν, επίσης, ελάχιστες προμήθειες και διασφαλίσεις. Ακόμη, ο κίνδυνος που αναλαμβάνει το κράτος περιορίζεται στο 90% κατ’ ανώτατο όριο. Ο όρος αυτός εξασφαλίζει ότι η στήριξη είναι άμεσα διαθέσιμη υπό ευνοϊκές συνθήκες, αλλά περιορίζεται μόνο σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη στην παρούσα συγκυρία. Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά για την αντιμετώπιση της σοβαρής διαταραχής που υφίσταται η γαλλική οικονομία από την επιδημία και, συνεπώς, ενέκρινε τα επίμαχα μέτρα, σύμφωνα με Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.56709 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_503
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.