Αγγλικά

30/01/2020 Έγκριση αύξησης γερμανικής ενίσχυσης για ηλεκτρικά λεωφορεία – SA.55977

Η Επιτροπή ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογισμού του υφιστάμενου γερμανικού καθεστώτος ενισχύσεων σχετικά με την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων και την κατασκευή υποδομής επαναφόρτισης
Η Γερμανία έχει θεσπίσει ένα καθεστώς χρηματοδότησης των φορέων δημοσίων μεταφορών στη Γερμανία, με σκοπό την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων και την κατασκευή σχετικής υποδομής επαναφόρτισής τους. Το εν λόγω καθεστώς εγκρίθηκε αρχικά από την Επιτροπή σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014 (SA.48190/2017). Στη συνέχεια, το καθεστώς αυτό τροποποιήθηκε δύο φορές ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό του (SA.50776/2018 και SA.52677/2019).

Η Γερμανία αποφάσισε να αυξήσει εκ νέου τον προϋπολογισμό του εν λόγω καθεστώτος κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η νέα αύξηση του προϋπολογισμού αναμένεται να οδηγήσει σε πρόσθετες μειώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (περίπου 45.000 τόνοι ισοδύναμων CO2 ανά έτος), σύμφωνα με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και τους στόχους που τέθηκαν με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ. Περαιτέρω, η επίμαχη τροποποίηση θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, ιδίως με την περαιτέρω μείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά περίπου 170 τόνους ετησίως.

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε την αύξηση που πρότεινε το γερμανικό κράτος, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014. Μετά από τη νέα αυτή αύξηση το καθεστώς θα έχει πλέον συνολικό προϋπολογισμό 650 εκατομμύρια ευρώ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.55977 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/mex_20_164
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.