Αγγλικά

24/01/2020 Υποχρέωση ανάκτησης ενίσχυσης από την εσθονική επιχείρηση Tartu Agro – SA.39182

Η Επιτροπή έκρινε ότι η εσθονική γεωργική εταιρία AS Tartu Agro έλαβε παράνομα μη συμβατή ενίσχυση και διέταξε την ανάκτησή της
Η AS Tartu Agro είναι εσθονική ιδιωτική εταιρία που παράγει γάλα, κρέας και δημητριακά. Το Υπουργείο Αγροτικών Υποθέσεων της Εσθονίας σύναψε σύμβαση μίσθωσης γεωργικής γης με την AS Tartu Agro για περίοδο 25 ετών.

Μετά από καταγγελία ανταγωνιστή, η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η επίμαχη σύμβαση μίσθωσης ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν κατά την εν λόγω διαδικασία, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μίσθωμα συμφωνήθηκε σε ποσοστό χαμηλότερο από τις τιμές που ισχύουν στην αγορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι η σύμβαση μίσθωσης δεν πληρούσε το κριτήριο ΦΟΑ και προσπόρισε αδικαιολόγητο επιλεκτικό πλεονέκτημα στην AS Tartu Agro έναντι των ανταγωνιστών της. Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνταν και τα υπόλοιπα κριτήρια του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, αποφάνθηκε ότι το επίμαχο μέτρο συνιστά μη κοινοποιηθείσα κρατική ενίσχυση, η οποία δεν είναι συμβατή. Συνεπώς, η Επιτροπή διέταξε το εσθονικό κράτος να ανακτήσει την ενίσχυση που χορήγησε παράνομα στην AS Tartu Agro, το ποσό της οποίας υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ περίπου.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.39182 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_118
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.