Αγγλικά

20/01/2020 Έγκριση γαλλικού Ταμείου Εγγυήσεων για έργα γεωθερμικής ενέργειας – SA.48894

Η Επιτροπή επέτρεψε στον γαλλικό Οργανισμό Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας να συμμετάσχει στο Ταμείο Εγγυήσεων "Geodeep" για βιομηχανικές εφαρμογές βαθιάς γεωθερμικής ενέργειας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014
Η Γαλλία αποφάσισε να συνεισφέρει μέσω του Οργανισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ADEME) ποσό, ύψους 16,1 εκατ. ευρώ, υπό μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών, με σκοπό τη σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων "Geodeep". Το Geodeep, το οποίο θα έχει διάρκεια λειτουργίας 10 χρόνια κατ’ ανώτατο όριο, θα χορηγήσει εγγυήσεις για έργα στον τομέα της βαθιάς γεωθερμικής ενέργειας (Ενισχυμένο Γεωθερμικό Σύστημα). Στόχος αυτών των εγγυήσεων, τις οποίες η αγορά δεν είναι ακόμη σε θέση να παρέχει, είναι η κάλυψη του κινδύνου που συνδέεται με τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας σχετικά με τον εκμεταλλεύσιμο γεωθερμικό πόρο κατά τη διάρκεια βαρέων γεωτρήσεων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση που χορηγείται από τον ADEME θα συμβάλλει στους γαλλικούς και ευρωπαϊκούς στόχους ενεργειακής απόδοσης και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Περαιτέρω, η Επιτροπή παρατήρησε ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκαλούνται από την επίμαχη κρατική στήριξη θα ελαχιστοποιηθούν, δεδομένου, μεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυση θα καταβληθεί υπό μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών. Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε τη συμμετοχή του ADEME στη σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων "Geodeep", σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.48894 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_85
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.