Αγγλικά

27/09/2019 Έγκριση ενίσχυσης για το γερμανικό αεροδρόμιο Erfurt-Weimar – SA.54496

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για αερολιμένες και αεροπορικές εταιρίες 2014, πρόσθετη λειτουργική ενίσχυση, ύψους περίπου 6,2 εκατ. ευρώ, για το αεροδρόμιο Erfurt-Weimar στη Γερμανία
Ο μικρός περιφερειακός αερολιμένας “Erfurt-Weimar” ανήκει κατά ποσοστό 100% στο δημόσιο και βρίσκεται στο ομόσπονδο κράτος της Θουριγγίας. Τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση από τη Γερμανία αρχικών λειτουργικών ενισχύσεων, ύψους 10,7 εκατ. ευρώ, στον εν λόγω αερολιμένα (SA.46945).

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή τα σχέδιά της για την επέκταση της λειτουργικής ενίσχυσης στον αερολιμένα και τη χορήγηση πρόσθετης χρηματοδότησης, ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, στον φορέα εκμετάλλευσης του αερολιμένα μέχρι το 2024. Το μέτρο αυτό ακολουθεί την παράταση των κανόνων λειτουργίας των μικρών αερολιμένων βάσει των Κατευθυντήριων Γραμμών για τους αερολιμένες και τις αεροπορικές εταιρίες έως το 2024 και δικαιολογείται από την πρόσφατη πτώχευση της αεροπορικής εταιρίας “Germania”, η οποία προκάλεσε σημαντική πτώση στον αριθμό των επιβατών στο αεροδρόμιο Erfurt-Weimar. Η λειτουργική ενίσχυση έχει ως στόχο να διατηρήσει τον αερολιμένα σε λειτουργία μέχρι το 2024, οπότε αναμένεται να μπορεί να καλύψει με ίδια μέσα αυτό το κόστος.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για αερολιμένες και αεροπορικές εταιρίες 2014, δεδομένου ότι θα συμβάλει στη βελτίωση των συνδέσεων των πολιτών και στη διευκόλυνση της περιφερειακής ανάπτυξης στην περιοχή της Θουριγγίας, χωρίς να στρεβλώσει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.54496 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5891_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.