Αγγλικά

16/09/2019 Έγκριση βελγικού καθεστώτος ενισχύσεων για ενεργοβόρους χρήστες – SA.52367

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, το βελγικό καθεστώς ενισχύσεων για ενεργοβόρες επιχειρήσεις με έδρα τη Φλάνδρα
Το Βέλγιο σχεδιάζει να θεσπίσει ένα μέτρο για τη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο οι εν λόγω επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη Φλάνδρα θα επωφεληθούν από τη μείωση της συνεισφοράς που υποχρεούνται να καταβάλουν σε ένα περιφερειακό Ταμείο Ενέργειας για τη στήριξη των ΑΠΕ και της συμπαραγωγής ενέργειας. Η συνεισφορά αυτή καλύπτεται από ένα ορισμένο ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) των δικαιούχων.

Κύριος στόχος του προτεινόμενου βελγικού μέτρου είναι να εξασφαλίσει ότι οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, που επιβαρύνονται με σημαντικό κόστος για τη στήριξη της παραγωγής από ΑΠΕ και της συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας, δεν τίθενται σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο στηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ καθώς και τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο μέτρο είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.52367 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5580_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.