Αγγλικά

19/09/2019 Έγκριση σλοβακικών ενισχύσεων για ενεργοβόρες επιχειρήσεις – SA.53564

Η Επιτροπή ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2014 το καθεστώς ενισχύσεων που σχεδίασε η Σλοβακία υπέρ ενεργοβόρων επιχειρήσεων
Η Σλοβακία σχεδιάζει να αποζημιώσει εν μέρει τις εταιρείες που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και εκτίθενται στο διεθνές εμπόριο, σε σχέση με την υποχρέωσή τους για πληρωμή της εθνικής εισφοράς για τη στήριξη της παραγωγής ΑΠΕ. Ειδικότερα, η στήριξη της Σλοβακίας για τις ΑΠΕ χρηματοδοτείται σήμερα από εισφορές που υπολογίζονται βάσει της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το επίμαχο καθεστώς θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 και θα έχει αρχικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για τα έτη 2019 έως 2021. Οι δικαιούχοι θα λάβουν αποζημίωση μέχρι 85% κατ’ ανώτατο όριο επί της εισφοράς που καταβάλλουν για τη χρηματοδότηση της στήριξης για τις ΑΠΕ. Στόχος του κοινοποιηθέντος μέτρου είναι να μειώσει το ποσό της εισφοράς ΑΠΕ που βαρύνει τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις θα αποκομίσουν επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα, επειδή θα λάβουν αποζημίωση για μέρος του κόστους της υποχρεωτικής εισφοράς ΑΠΕ. Ωστόσο έκρινε ότι το μέτρο είναι συμβατό βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2014, καθώς η αποζημίωση θα χορηγηθεί μόνο σε εταιρείες με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση που είναι εκτεθειμένες στο διεθνές εμπόριο. Η Επιτροπή παρατήρησε, επιπλέον, ότι το επίμαχο μέτρο θα προωθήσει τους στόχους της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος και θα εξασφαλίσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των χρηστών και βιομηχανιών που καταναλώνουν ενέργεια, χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.53564 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5629_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.