Αγγλικά

19/09/2019 Έγκριση προστασίας πρώτης κατοικίας για κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα – SA.53520

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τα άρθρα 107 παρ. 2α και 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, ελληνικό μέτρο για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ιδιοκτητών που βρίσκονται σε κίνδυνο απώλειάς της λόγω ανεξόφλητων εμπραγμάτως ασφαλισμένων δανείων
Η Ελλάδα σχεδίασε ένα πρόγραμμα προστασίας της πρώτης κατοικίας για τη στήριξη νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των στεγαστικών τους δανείων και κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους. Το πρόγραμμα έχει ετήσιο προϋπολογισμό, ύψους περίπου 132 εκατ. ευρώ, και θέτει αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την αξία της πρώτης κατοικίας και το ύψος του εισοδήματος του δανειολήπτη, ώστε να απευθύνεται μόνον σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη προστασίας. Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα λάβουν επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο 20% έως 50% της μηνιαίας πληρωμής του δανείου τους, ανάλογα με το εισόδημά τους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα δάνειά τους είναι εξασφαλισμένα έναντι της κύριας κατοικίας τους και

β) συνεχίζουν να πληρώνουν μέρος της μηνιαίας δόσης του δανείου τους. Εάν ο δανειολήπτης σταματήσει να εξυπηρετεί το δάνειό του, προβλέπεται ότι η τράπεζα θα μπορεί να ξεκινήσει τον πλειστηριασμό του ακινήτου του.

Βάσει του επίμαχου μέτρου, όλες οι τράπεζες θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια των επιλέξιμων δανειοληπτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, το μέτρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Όσον αφορά τις τράπεζες που χορήγησαν τα δάνεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς θα τους παρέχει έμμεσο πλεονέκτημα διότι αυξάνει το ποσό αποπληρωμής που οι τράπεζες είναι πιθανό να λάβουν από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή έκρινε ότι αυτή η έμμεση ενίσχυση δεν δημιουργεί αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, επειδή περιορίζεται στο αναγκαίο ποσό για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Επιπλέον, δεδομένου ότι όλες οι τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα θα συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια των επιλέξιμων δανειοληπτών σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος, το τυχόν πλεονέκτημα που χορηγείται δεν είναι επιλεκτικό. Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι καλά στοχοθετημένο και περιορισμένο σε χρόνο και πεδίο εφαρμογής και το ενέκρινε σύμφωνα με τα άρθρα 107 παρ. 2α και 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ. Επιπροσθέτως, το επίμαχο μέτρο αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση του υψηλού αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.53520 Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5629_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.