Αγγλικά

29/07/2019 Νόμιμος ο περιορισμός του ποσού της περιφερειακής ενίσχυσης στην BMW – C-654/17P

Το ΔΕΕ απέρριψε ως αβάσιμη την αίτηση αναίρεσης της BMW σχετικά με την περιφερειακή ενίσχυση που της χορήγησε η Γερμανία για την κατασκευή στη Λειψία ενός εργοστασίου παραγωγής πράσινων οχημάτων
Στις 30 Νοεμβρίου 2010, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κοινοποίησε στην Επιτροπή ενίσχυση που σχεδίαζε να χορηγήσει, βάσει του γερμανικού νόμου περί επενδυτικών ενισχύσεων, για την κατασκευή στη Λειψία ενός εργοστασίου παραγωγής του ηλεκτρικού οχήματος i3 και του επαναφορτιζόμενου υβριδικού οχήματος i8 της Bayerische Motoren Werke (BMW). Η Επιτροπή, μετά την κίνηση της επίσημης διαδικασίας έρευνας, έκρινε ότι η ενίσχυση, ύψους 45.257.273 ευρώ, για την επένδυση στη Λειψία είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά, μόνο μέχρι το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς μόνον αυτό το ποσό πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με τον χαρακτήρα κινήτρου και την αναλογικότητα της ενίσχυσης, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του 2009 για την αναλυτική αξιολόγηση περιφερειακών ενισχύσεων προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Οι γερμανικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι δύνανται να χορηγήσουν επιπλέον ποσό ενίσχυσης και μέχρι το όριο της ατομικής κοινοποίησης που προβλέπει ο ΓΑΚ 800/2008, δηλαδή μέχρι του ποσού των 22,5 εκατομμυρίων ευρώ (άρθρο 6 παρ. 2 ΓΑΚ 800/2008). Η Επιτροπή απέρριψε αυτό το επιχείρημα, επισημαίνοντας ότι, εφόσον το υπερβάλλον ποσό έχει ήδη κριθεί ότι δεν είναι αναλογικό και αναγκαίο, δεν μπορεί να χορηγηθεί ούτε βάσει του ΓΑΚ.

Η BMW προσέφυγε αρχικά ενώπιον του ΓεΔΕΕ, προκειμένου να επιτύχει την καταβολή του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε σφάλμα κρίνοντας ότι ενίσχυση ποσού μεγαλύτερη των 17 εκατομμυρίων ευρώ που, όμως, δεν υπερβαίνει το όριο της ατομικής κοινοποίησης του ΓΑΚ 800/2008 είναι ασυμβίβαστη. Ωστόσο, το ΓεΔΕΕ (Τ-671/14) απέρριψε την προσφυγή της BMW στο σύνολό της και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής, καθώς έκρινε ότι οι ενισχύσεις για το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο, παρόλο που δεν υπερβαίνουν το όριο της ατομικής κοινοποίησης, όπως αυτό ορίζεται στον ΓΑΚ 800/2008, είναι ασυμβίβαστες, επειδή είναι ποσού μεγαλύτερου από αυτού που προέκυψε σε σχέση με την τήρηση της προϋπόθεσης της αναλογικότητας της Ανακοίνωσης του 2009 και που, εν προκειμένω, συμπίπτει με την προϋπόθεση της ύπαρξης χαρακτήρα κινήτρου της ενίσχυσης κατά τον ΓΑΚ 800/2008. Στην αίτηση αναίρεσής της ενώπιον του ΔΕΕ, η BMW υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή, με τη θέσπιση του ΓΑΚ, μεταβίβασε στα κράτη μέλη την αρμοδιότητα αξιολόγησης της συμβατότητας των ενισχύσεων, το ποσό των οποίων δεν υπερβαίνει το όριο του ΓΑΚ και, άρα, εφόσον εν προκειμένω τηρούνταν το εν λόγω όριο, μία τέτοια ενίσχυση δεν υπόκειται σε έλεγχο συμβατότητας από την Επιτροπή.

Το ΔΕΕ με την παρούσα απόφασή του διευκρίνισε ότι ενίσχυση χορηγηθείσα από κράτος μέλος κατ’ εφαρμογήν του ΓΑΚ 800/2008 είναι μεν συμβιβάσιμη, εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις του εν λόγω Κανονισμού, ωστόσο δεν λογίζεται ως υφιστάμενη ενίσχυση, εγκεκριμένη από την Επιτροπή. Το όριο του ποσού της ενίσχυσης που θέτει ο ΓΑΚ 800/2008 έχει καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα και η τήρησή του δεν υποκαθιστά την εκτίμηση της Επιτροπής ως προς τη συμβατότητα της ενίσχυσης κατ’ άρθρο 107 παρ. 3 ΣΛΕΕ. Ο έλεγχος της συμβατότητας των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν βάσει του ΓΑΚ παραμένει, σε κάθε περίπτωση, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής και ασκείται μετά την έγερση σχετικής αμφισβήτησης ενώπιόν της. Επιπλέον, το ΔΕΕ επισήμανε ότι ενίσχυση ποσού που δεν υπερβαίνει το όριο της ατομικής κοινοποίησης του ΓΑΚ, όπως εν προκειμένω, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι πληροί όντως και τις υπόλοιπες ουσιαστικές προϋποθέσεις του ΓΑΚ, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης ύπαρξης χαρακτήρα κινήτρου της ενίσχυσης. Κατόπιν των ανωτέρω, το ΔΕΕ απέρριψε την αίτηση αναίρεσης της BMW, καταδικάζοντάς την στην καταβολή των δικαστικών εξόδων.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-654/17%20P
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.