Αγγλικά

29/07/2019 Νόμιμος ο περιορισμός του ποσού της περιφερειακής ενίσχυσης στην BMW – C-654/17P

Το ΔΕΕ απέρριψε ως αβάσιμη την αίτηση αναίρεσης της BMW σχετικά με την περιφερειακή ενίσχυση που της χορήγησε η Γερμανία για την κατασκευή στη Λειψία ενός εργοστασίου παραγωγής πράσινων οχημάτων
Στις 30 Νοεμβρίου 2010, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κοινοποίησε στην Επιτροπή ενίσχυση που σχεδίαζε να χορηγήσει, βάσει του γερμανικού νόμου περί επενδυτικών ενισχύσεων, για την κατασκευή στη Λειψία ενός εργοστασίου παραγωγής για την κατασκευή του ηλεκτρικού οχήματος i3 και του επαναφορτιζόμενου υβριδικού οχήματος i8 της Bayerische Motoren Werke (BMW). Η Επιτροπή, μετά την κίνηση της επίσημης διαδικασίας έρευνας, έκρινε ότι η ενίσχυση, ύψους 45.257.273 ευρώ, για την επένδυση στη Λειψία είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά, μόνο μέχρι το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς μόνον αυτό το ποσό πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με τον χαρακτήρα κινήτρου και την αναλογικότητα της ενίσχυσης, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του 2009 για την αναλυτική αξιολόγηση περιφερειακών ενισχύσεων προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Η Επιτροπή έκρινε, περαιτέρω, ότι κάθε ενίσχυση που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να χορηγηθεί στο πλαίσιο του επίμαχου επενδυτικού σχεδίου βάσει του ΓΑΚ, χωρίς να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και η οποία υπερβαίνει το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ είναι μη συμβατή.

Η BMW προσέφυγε αρχικά ενώπιον του ΓεΔΕΕ, προκειμένου να επιτύχει την καταβολή του συνολικού ποσού της ενίσχυσης. Ωστόσο, το ΓεΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή της συνολικά και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής. Στη συνέχεια, η BMW άσκησε αίτηση αναίρεσης στο ΔΕΕ, θεωρώντας όπως το ΓεΔΕΕ εσφαλμένα έκρινε ότι οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του επίμαχου επενδυτικού σχεδίου που δεν υπερβαίνουν το όριο της ατομικής κοινοποίησης, όπως αυτό ορίζεται στον ΓΑΚ 800/2008, είναι ασυμβίβαστες, επειδή δεν πληρούν την προϋπόθεση της αναλογικότητας που προβλέπεται στην Ανακοίνωση του 2009 και που, εν προκειμένω, συμπίπτει με την προϋπόθεση της ύπαρξης χαρακτήρα κινήτρου της ενίσχυσης κατά τον ΓΑΚ 800/2008. Ειδικότερα, η BMW υποστήριξε ότι η Επιτροπή, με τη θέσπιση του ΓΑΚ, μεταβίβασε στα κράτη μέλη την αρμοδιότητα εκτίμησης της συμβατότητας των ενισχύσεων, το ποσό των οποίων δεν υπερβαίνει το όριο του ΓΑΚ και, άρα, εφόσον εν προκειμένω τηρούνταν το εν λόγω όριο, μία τέτοια ενίσχυση δεν υπόκειται σε έλεγχο συμβατότητας από την Επιτροπή.

Το ΔΕΕ διευκρίνισε ότι ενίσχυση χορηγηθείσα από κράτος μέλος κατ’ εφαρμογήν του ΓΑΚ 800/2008 δεν μπορεί, απλώς και μόνον επειδή πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει ο Κανονισμός αυτός, να θεωρηθεί υφιστάμενη ενίσχυση, εγκεκριμένη από την Επιτροπή. Το όριο του ποσού της ενίσχυσης που θέτει ο ΓΑΚ 800/2008 έχει καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα και η τήρησή του δεν υποκαθιστά την εκτίμηση της Επιτροπής ως προς τη συμβατότητα της ενίσχυσης κατ’ άρθρο 107 παρ. 3 ΣΛΕΕ. Ο έλεγχος της συμβατότητας των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν βάσει του ΓΑΚ παραμένει, σε κάθε περίπτωση, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής και ασκείται μετά την έγερση σχετικής αμφισβήτησης ενώπιόν της. Ακόμη, το ΔΕΕ επισήμανε ότι ενίσχυση ποσού που δεν υπερβαίνει το όριο της ατομικής κοινοποίησης του ΓΑΚ δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι πληροί όντως και τις υπόλοιπες ουσιαστικές προϋποθέσεις του ΓΑΚ, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης ύπαρξης χαρακτήρα κινήτρου της ενίσχυσης. Κατόπιν των ανωτέρω, το ΔΕΕ απέρριψε την αίτηση αναίρεσης της BMW, καταδικάζοντάς την στην καταβολή των δικαστικών εξόδων.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-654/17%20P
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.