Αγγλικά

29/07/2019 Προδικαστική απόφαση για πεδίο εφαρμογής απόφασης της Επιτροπής – ΔΕΕ C-659/17

Απόφαση της Επιτροπής που κρίνει ότι οι ενισχύσεις, που χορηγούνται βάσει καθεστώτος ενισχύσεων και με τη μορφή μειώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, είναι εν μέρει συμβατές εφαρμόζεται και σε επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί αποκλειστικά η παροχή δημόσιας υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αγορά είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό
Η Azienda Napoletana Mobilità (ΑΝΜ) διαχειρίζεται τη δημόσια μεταφορά ατόμων και αγαθών με οποιονδήποτε τρόπο εντός του δήμου της Νάπολης. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, από τον Νοέμβριο του 1995 έως τον Μάιο του 2001, η ANM προσέλαβε άτομα με σκοπό να τους παράσχει επαγγελματική κατάρτιση και εν συνεχεία να τα απασχολήσει στην επιχείρηση. Οι συμβάσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και εργασίας, που απαλλάσσονται από την καταβολή μέρους των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μετατράπηκαν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία. Με την απόφαση 2000/128, η Επιτροπή διαπίστωσε, χωρίς να αναφερθεί ειδικά στην ΑΝΜ, ότι οι ιταλικές αρχές έθεσαν γενικά σε εφαρμογή, κατά παράβαση του άρθρου 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ, ενισχύσεις για την πρόσληψη μέσω συμβάσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εργασίας που προβλέπονταν από την επίμαχη ιταλική νομοθεσία. Ωστόσο, έκρινε ότι οι ενισχύσεις αυτές ήταν εν μέρει συμβατές σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις στην απασχόληση 1995, εφόσον πληρούσαν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως το ότι οι μισθωτοί που θα προσλαμβάνονταν με τις επίμαχες συμβάσεις θα έπρεπε να ήταν άνεργοι ή να μην είχαν επαγγελματική εμπειρία πριν την πρόσληψή τους, ήταν συμβατές. Κατά το μέρος που οι ενισχύσεις κρίθηκαν μη συμβατές, η Επιτροπή διέταξε τις ιταλικές αρχές να προβούν σε ανάκτησή τους. Κατ’ εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής, ο ιταλικός ασφαλιστικός φορέας (INPS) ζήτησε από την ANM την καταβολή 7,43 εκατ. ευρώ και 2,27 εκατ. ευρώ για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η ANM αμφισβήτησε την απαίτηση της INPS, ισχυριζόμενη ότι η απόφαση της Επιτροπής δεν την αφορούσε, καθώς δεν την συμπεριέλαβε ρητά σε αυτήν, αλλά και επειδή η ίδια δεν ασκούσε διασυνοριακό εμπόριο.

Στο πλαίσιο της ανοιγείσας ενώπιον των ιταλικών δικαστηρίων δίκης, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας απέστειλε προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ, ζητώντας να διευκρινισθεί εάν η ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής τυγχάνει εφαρμογής και σε εργοδότες-επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τοπικές δημόσιες μεταφορές σε ουσιαστικά μη ανταγωνιστική βάση, δεδομένου του αποκλειστικού χαρακτήρα της παρεχόμενης υπηρεσίας, εφόσον έτυχαν και αυτές μειώσεων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μετά τη σύναψη των επίμαχων συμβάσεων.

Το ΔΕΕ διευκρίνισε ότι η Επιτροπή στην απόφασή της απλώς χρησιμοποίησε τον τομέα της παραγωγής αγαθών ως παράδειγμα για την προσκόμιση επιλεκτικού οικονομικού πλεονεκτήματος από την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών και δεν περιόρισε το πεδίο εφαρμογής της στον συγκεκριμένο μόνον τομέα. Συνεπώς, έκρινε ότι η απόφαση της Επιτροπής εφαρμόζεται και σε επιχειρήσεις, όπως η ANM, που βάσει άμεσης και αποκλειστικής ανάθεσης εκ μέρους ενός δήμου, παρείχε υπηρεσίες τοπικής δημόσιας συγκοινωνίας και επωφελήθηκε από μειώσεις των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, που κηρύχθηκε με την εν λόγω απόφαση εν μέρει μη συμβατή, εφόσον η επίμαχη αγορά ήταν ανοικτή στον ανταγωνισμό. Το ΔΕΕ σημείωσε, συναφώς, ότι εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο, που έχει άμεση γνώση της διαφοράς, να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους, προκειμένου να εξακριβώσει εάν κατά την επίμαχη στην κύρια δίκη περίοδο, η ιταλική αγορά τοπικών δημόσιων μεταφορών ήταν ανοικτή στον ανταγωνισμό ή, αντιθέτως, εάν ο δήμος της Νάπολης υπέκειτο σε νομοθετική ή κανονιστική υποχρέωση να αναθέσει τις υπηρεσίες αυτές αποκλειστικά στην ANM.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-659/17
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.