Αγγλικά

25/07/2019 Επέκταση διάρκειας ισχύος ιρλανδικού μέτρου υπέρ της NAMA – SA.54724

Η Επιτροπή ενέκρινε με απευθείας επίκληση του άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ την επέκταση της ισχύος της ιρλανδικής Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (NAMA) για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025
Η ΝΑΜΑ ιδρύθηκε από την ιρλανδική κυβέρνηση το 2009, προκειμένου να επανέλθει η σταθερότητα στο ιρλανδικό τραπεζικό σύστημα μετά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Για τον σκοπό αυτόν, η ΝΑΜΑ αγόρασε από πέντε ιρλανδικά πιστωτικά ινστιτούτα μεγάλα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων εμπορικών δανείων, με εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ο σκοπός της ΝΑΜΑ είναι να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά κατά τρόπο, ώστε να αυξηθεί η αξία τους και το όποιο πλεόνασμα να επιστραφεί στους Ιρλανδούς φορολογουμένους. Η αγορά αυτών των χαρτοφυλακίων χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό με κρατικά ομόλογα, τα οποία εν τω μεταξύ έχουν εξοφληθεί πλήρως. Τον Φεβρουάριο του 2010, η Επιτροπή ενέκρινε την ίδρυση της ΝΑΜΑ έως το τέλος του 2021 και την ενίσχυση που χορηγήθηκε στα πέντε πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Τον Ιούνιο του 2019, οι ιρλανδικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή το σχέδιό τους να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της NAMA έως το τέλος του 2025. Η επέκταση θα επιτρέψει στη NAMA να ολοκληρώσει το έργο της, επιτυγχάνοντας την καλύτερη επιτεύξιμη οικονομικά απόδοση για το ιρλανδικό κράτος και τους φορολογούμενους. Επιπλέον, οι ιρλανδικές αρχές πρότειναν μια σειρά πρόσθετων δεσμεύσεων για την ελαχιστοποίηση των πιθανών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που προκαλούνται από την περιορισμένη χρονικά επέκταση ισχύος της ΝΑΜΑ. Οι δεσμεύσεις αυτές διασφαλίζουν ότι η NAMA εξακολουθεί να ενεργεί σύμφωνα με την αρχική εντολή που της δόθηκε και με εμπορικό τρόπο. Υπ’ αυτά τα δεδομένα, η Επιτροπή έκρινε ότι η επέκταση των επίμαχων μέτρων από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 επιφέρει σημαντική μεταβολή στην υφιστάμενη εγκριθείσα κρατική ενίσχυση και, ως εκ τούτου, συνιστά νέα ενίσχυση, που είναι όμως συμβατή απευθείας βάσει του άρθρο 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ και όχι με βάση την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013, καθώς η επέκταση ισχύος της ΝΑΜΑ δεν συνεπάγεται την παροχή επιπρόσθετης ενίσχυσης προς τα ήδη συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης δημοσιεύθηκε με τον αριθμό υπόθεσης SA.54724 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_4672
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.