Αγγλικά

22/07/2019 Έγκριση ιταλικής ενίσχυσης υπέρ της Poste Italiane – SA.48492

Η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης από την Ιταλία στην Poste Italiane σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012, καθώς έκρινε ότι πρόκειται για νόμιμη αντιστάθμιση ΥΓΟΣ για τη διανομή, σε μειωμένους τιμές, εφημερίδων και εκδόσεων εκδοτών βιβλίων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών κατά την περίοδο 2017-2019.
Η Ιταλία ανέθεσε στην Poste Italiane την υποχρέωση παροχής της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος («ΥΓΟΣ») που αφορά τη διανομή, σε μειωμένους τιμές, εφημερίδων και εκδόσεων εκδοτών βιβλίων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών κατά την περίοδο 2017-2019. Η εν λόγω ΥΓΟΣ αποσκοπεί στη διατήρηση και προώθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της ποικιλομορφίας των απόψεων, με την επιβολή μειωμένων συντελεστών στους εκδότες και των εφημερίδων για τη διανομή ορισμένων κατηγοριών εντύπων.

Το 2018, οι ιταλικές αρχές διεξήγαγαν δημόσια διαβούλευση, με σκοπό την διαπίστωση της ύπαρξης ενδιαφέροντος εκ μέρους του κοινό για την προστασία της διανομής των συγκεκριμένων κατηγοριών εντύπων. Η διαβούλευση επιβεβαίωσε ότι η ΥΓΟΣ που συνίσταται στα μειωμένα τιμολόγια που προσφέρονται στους εκδότες και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς θεωρείται σημαντική από τους χρήστες.

Η Επιτροπή έκρινε ότι το ιταλικό μέτρο συνιστά αντιστάθμιση για την παροχή ΥΓΟΣ, καθώς προάγει μια υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος. Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ύψος της αντιστάθμισης που έλαβε η Poste Italiane (171,7 εκατ. ευρώ) δεν υπερέβη το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του καθαρού κόστους που βάρυνε την τελευταία για την παροχή της ΥΓΟΣ. Ως εκ τούτου, ενέκρινε το επίμαχο μέτρο σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012, καθώς έκρινε ότι είναι αναλογικό, ότι δεν οδήγησε σε υπεραντιστάθμιση, καθώς και ότι δεν νοθεύει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.48492 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4473
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.