Αγγλικά

22/07/2019 Νέα Ανακοίνωση Επιτροπής για ανάκτηση παράνομων και μη συμβατών ενισχύσεων

Η Επιτροπή υιοθέτησε μία νέα Ανακοίνωση για την ανάκτηση των παράνομων και μη συμβατών ενισχύσεων που αντικαθιστά την προηγούμενη Ανακοίνωση του 2007
Μετά την έκδοση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ανάκτηση των παράνομων και μη συμβατών ενισχύσεων του 2007, η προσέγγιση του ζητήματος από την Επιτροπή, καθώς και η νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων εξελίχθηκαν, ώστε να καθιστούν αναγκαία την αναθεώρησή της. Πράγματι, η νέα Ανακοίνωση ανάκτησης 2019 λαμβάνει υπόψη αυτές τις εξελίξεις, παρέχοντας πληρέστερες οδηγίες στις αρχές των κρατών μελών, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής που διατάσσουν την ανάκτηση των παράνομων και μη συμβατών κρατικών ενισχύσεων.

Ειδικότερα, η νέα Ανακοίνωση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την ανάκτηση, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά την είσπραξη των προς ανάκτηση ποσών. Στην Ανακοίνωση διατυπώνεται λεπτομερώς πώς η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία ανάκτησης, όπως μέσω της ανταλλαγής εγγράφων και σχεδίων μεθόδων εργασίας. Επιπλέον, σε σύγκριση με την Ανακοίνωση του 2007, η νέα Ανακοίνωση παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες στα κράτη μέλη σχετικά με τον ποσοτικό προσδιορισμό του ποσού της προς ανάκτηση ενίσχυσης και τον προσδιορισμό των δικαιούχων που επωφελήθηκαν απ’ αυτήν. Περιλαμβάνει, ακόμη, ειδικά τμήματα με λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της απόφασης ανάκτησης στις περιπτώσεις φορολογικών ελαφρύνσεων και διαδικασιών αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης του οφειλέτη. Στη σύνταξη της νέας Ανακοίνωσης ανάκτησης λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή οι παρατηρήσεις των κρατών μελών που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση που έληξε τον Απρίλιο του 2019, καθώς και η γνώμη της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ.

Για ερωτήματα σχετικά με την ανάκτηση ενισχύσεων είναι διαθέσιμη μία νέα διεύθυνση επικοινωνίας: comp-recovery-state-aid@ec.europa.eu.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_4490
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.