Αγγλικά

28/06/2019 Ανάκτηση φινλανδικών κρατικών ενισχύσεων από την εταιρία HelB – SA.33846

Η Επιτροπή έκρινε ότι τα δάνεια που χορήγησαν οι φινλανδικές αρχές στη φινλανδική εταιρεία μεταφοράς HelB συνιστούν παράνομες και μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις και διέταξε την ανάκτησή τους
Τον Ιανουάριο του 2016, η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, για να εκτιμήσει κατά πόσον τα δάνεια που χορήγησαν οι φινλανδικές αρχές στη φινλανδική εταιρεία μεταφοράς Helsingin Bussiliikenne Oy ("HelB"), ύψους 54,2 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελούσαν κρατικές ενισχύσεις.

Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι κανένας ιδιώτης πιστωτής δεν θα είχε χορηγήσει τα δάνεια βάσει των επίμαχων όρων και προϋποθέσεων (όπως τα πολύ χαμηλά επιτόκια), ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες της HelB κατά τον χρόνο χορήγησης των δανείων. Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε ότι τα δάνεια συνιστούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Επειδή οι εν λόγω ενισχύσεις δεν κοινοποιήθηκαν, είναι παράνομες. Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν λόγω ενισχύσεις είναι ασυμβίβαστες, καθώς δεν είναι σύμφωνες με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διέταξε τη Φινλανδία να ανακτήσει τις ενισχύσεις από την επιχείρηση στην οποία μεταβιβάστηκε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων αυτής, και ο οποίος θεωρείται πλέον υπεύθυνος για την επιστροφή των ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.33846 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_3454
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.