Αγγλικά

27/06/2019 Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του ΓΑΚ

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο αναθεώρησης του ΓΑΚ, προκειμένου να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής τους σε τομείς που συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα της ΕΕ
Η Επιτροπή επιδιώκει να διευκολύνει την εθνική χρηματοδότηση έργων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κεντρικών προγραμμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο). Για τον σκοπό αυτόν, οι κανόνες σχετικά με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ και οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται σε αυτούς τους τύπους χρηματοδότησης θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν, ώστε να αποφευχθεί η πολυπλοκότητα του μηχανισμού συγχρηματοδότησης, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κανόνων χρηματοδότησης της ΕΕ και των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή προτείνει την απλούστευση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων που αφορούν την κοινοτική χρηματοδότηση σχεδίων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ορισμένων προγραμμάτων της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια στοχοθετημένη επανεξέταση του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού κατά κατηγορίες 651/2014 (ΓΑΚ), προκειμένου να επεκτείνει την εφαρμογή του, υπό προϋποθέσεις, σε εθνικούς πόρους που αφορούν τους ακόλουθους τρεις τομείς:

α) Χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις με την υποστήριξη του Ταμείου InvestEU

β) Έργα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (RD&I) που έλαβαν «Σφραγίδα Αριστείας» στο πλαίσιο του Horizon Europe, καθώς και έργα στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος συγχρηματοδοτήσεων

γ) Σχέδια Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ETC), γνωστά ως πολιτική Interreg.

Η απαλλαγή των ενισχύσεων στους τομείς αυτούς από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης και έγκρισης από την Επιτροπή θα αποτελέσει σημαντική απλούστευση. Εξάλλου, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων συμβάλλει σε στόχους κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή στόχους κοινωνικοοικονομικής συνοχής, αντιμετωπίζει υφιστάμενες ανεπάρκειες της αγοράς και περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019. Η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει εγκαίρως το τελικό αναθεωρημένο κείμενο για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι κανόνες θα έχουν θεσπισθεί αρκετά νωρίτερα πριν ξεκινήσει η νέα περίοδος χρηματοδότησης το 2021. Το σχέδιο τροποποιητικού κανονισμού και όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html

Πέραν της δημόσιας διαβούλευσης, το προτεινόμενο αναθεωρημένο κείμενο του ΓΑΚ θα αποτελέσει αντικείμενο και ενός δεύτερου γύρου διαβουλεύσεων και θα συζητηθεί σε δύο συνεδριάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Η διαδικασία αυτή θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν επαρκείς ευκαιρίες να σχολιάσουν το σχέδιο της Επιτροπής.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3428_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.