Αγγλικά

24/06/2019 Εν μέρει έγκριση βελγικών ενισχύσεων προς την JC Decaux – SA.33078

Η Επιτροπή ενέκρινε την ενίσχυση προς την JC Decaux για την παροχή της ΥΓΟΣ ενοικίασης ποδηλάτων μέσω του συστήματος “Villo” στις Βρυξέλλες σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012, ενώ έκρινε ασυμβίβαστη την ενίσχυση που αφορούσε τη χρησιμοποίηση από την ίδια εταιρία διαφημιστικών πινακίδων χωρίς καταβολή αντιτίμου
Το Βέλγιο θέσπισε δύο μέτρα υπέρ της εταιρίας JC Decaux. Το πρώτο μέτρο αφορά την υπηρεσία για το σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων “Villo” που διαχειριζόταν η JC Decaux στις Βρυξέλλες. Το 2008, η Περιφέρεια των Βρυξελλών παραχώρησε αποκλειστικά στην JC Decaux την εν λόγω υπηρεσία ως ΥΓΟΣ, κατόπιν διαδικασίας υποβολής προσφορών. Επιπλέον, η Περιφέρεια των Βρυξελλών χορήγησε στην JC Decaux ορισμένες φορολογικές απαλλαγές και απαλλαγές από την καταβολή ενοικίων, που δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του αρχικού διαγωνισμού για τη σύμβαση παραχώρησης της ΥΓΟΣ. Το δεύτερο μέτρο αφορά τη διαχείριση εκ μέρους της JC Decaux ορισμένων διαφημιστικών πινακίδων στην πόλη των Βρυξελλών, χωρίς αυτή να καταβάλει ενοίκιο για χρονικό διάστημα πέραν της συμφωνημένης ημερομηνίας για την απομάκρυνσή τους.

Κατόπιν καταγγελίας που δέχθηκε η Επιτροπή από την ανταγωνίστρια διαφημιστική εταιρία “Clear Channel Belgium”, κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας για τα ανωτέρω βελγικά μέτρα. Όσον αφορά το πρώτο μέτρο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι (i) το σύστημα “Villo” συνιστά όντως ΥΓΟΣ, καθώς προωθεί ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς και συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις Βρυξέλλες και (ii) η JC Decaux δεν έχει λάβει υπεραντιστάθμιση για την παροχή της εν λόγω ΥΓΟΣ. Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα στήριξης της JC Decaux όσον αφορά το “Villo” είναι σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012. Ωστόσο, όσον αφορά το δεύτερο μέτρο, η Επιτροπή έκρινε ότι η JC Decaux επωφελήθηκε από ένα αθέμιτο οικονομικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο συνιστά ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση. Συνακόλουθα, διέταξε το Βέλγιο να ανακτήσει το ποσό της ασυμβίβαστης ενίσχυσης, που υπολογίζεται μικρότερο από 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.33078 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-3372_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.