Αγγλικά

21/06/2019 Έγκριση ενίσχυσης για πτηνοτροφεία που μολύνθηκαν με Fipronil – SA.54174

Η Επιτροπή ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και δασονομικό τομέα 2014-2020τη γαλλική κρατική ενίσχυση, ύψους 350.000 ευρώ, για αγρότες των οποίων τα πτηνά μολύνθηκα με Fipronil
Το 2017, πολλές εκμεταλλεύσεις πουλερικών μολύνθηκαν με την ουσία Fipronil κατά την απολύμανση του κτιρίου τους σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ιδίως στο Βέλγιο αλλά και στη Γαλλία. Το Fipronil είναι συστατικό ενός προϊόντος που χρησιμοποιείται ως εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο και, ειδικότερα, κατά των ερυθρών ψειρών. Ωστόσο, για λόγους υγείας, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ζώων που προορίζονται για την τροφική αλυσίδα. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι στη Γαλλία αναγκάστηκαν να καταστρέψουν τα μολυσμένα αυγά ή, ακόμη, και να σκοτώσουν όλα τα πτηνά τους το καλοκαίρι του 2017, εν αναμονή της απολύμανσης, για να εξασφαλίσουν την εξαφάνιση οποιουδήποτε ίχνους Fipronil. Η Γαλλία αποφάσισε να χορηγήσει αποζημίωση στους ενδιαφερόμενους γεωργούς για τη χρηματοδότηση της απολύμανσης, του κόστους ανάλυσης και των απωλειών παραγωγής, συνολικού ποσού 350.000 ευρώ, και κοινοποίησε το σχεδιαζόμενο μέτρο στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή έκρινε ότι πρόκειται για κρατική ενίσχυση που είναι, όμως, συμβατή, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και δασονομικό τομέα 2014-2020, καθώς θα αντισταθμίσει τις ζημίες που υπέστησαν όλοι οι εκτροφείς ωοτόκων ορνίθων που έχουν μολυνθεί από το Fipronil στη Γαλλία. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή έχει εγκρίνει και άλλα παρόμοια μέτρα με τον ίδιο σκοπό, όπως την ενίσχυση που χορήγησε το Βέλγιο, ύψους 22 εκατ. ευρώ, και τις ενισχύσεις που χορήγησαν σε περιφερειακό επίπεδο η Φλάνδρα και η Βαλλονία, ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ και 350.000 ευρώ αντίστοιχα, για τη χρηματοδότηση του κόστους μεταφοράς και καταστροφής ζωοτροφών από μολυσμένα αγροκτήματα.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.54174 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-3351_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.