Αγγλικά

19/06/2019 Έγκριση γερμανικών ενισχύσεων για δημόσια οχήματα – SA.53054, SA.53055&SA.53056

Η Επιτροπή ενέκρινε τα καθεστώτα ενισχύσεων που σχεδιάζει να χορηγήσει η Γερμανία στους δήμους, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα υπάρχοντα δημόσια οχήματα που λειτουργούν με κινητήρες diesel, με σκοπό τη μείωση εκπομπών οξειδίων του αζώτου
Η Γερμανία σχεδιάζει να θεσπίσει τρία καθεστώτα ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 431 εκατ. ευρώ, με σκοπό τον μετεξοπλισμό των δημοτικών και επαγγελματικών οχημάτων (όπως οχημάτων καθαρισμού, απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς) που χρησιμοποιούν κινητήρες ντίζελ. Η δημόσια χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη σε περισσότερους από 60 δήμους, που το 2017 υπερέβησαν τα εθνικά όρια εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx), και θα καλύψει το κόστος τόσο της προμήθειας των συστημάτων μετεξοπλισμού όσο και της εγκατάστασής τους.

Τα μέτρα εντάσσονται στο «Πρόγραμμα για άμεσο καθαρό αέρα για την περίοδο 2017-2020» (Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020) της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου το συντομότερο δυνατό. Ο μετεξοπλισμός θα αφορά έναν μεγάλο αριθμό οχημάτων, δεδομένου ότι στους ωφελούμενους δήμους υπάρχουν σήμερα πάνω από ένα εκατομμύριο βαρέα και ελαφρά δημοτικά και επαγγελματικά οχήματα εξοπλισμένα με κινητήρες ντίζελ. Η σχεδιαζόμενη ενίσχυση αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία στα αστικά κέντρα.

Η Επιτροπή ενέκρινε τα επίμαχα μέτρα σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014 και την Ανακοίνωση του 2018 για «Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους», καθώς έκρινε ότι αυτά θα συμβάλουν στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ χωρίς να στρεβλώνουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τους αριθμούς υπόθεσης SA.53054, SA.53055 & SA.53056 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3247_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.