Αγγλικά

28/03/2019 Όχι ενίσχυση το γερμανικό καθεστώς στήριξης των παραγωγών ΑΠΕ – ΔΕΕ C-405/16 P

Το ΔΕΕ αναίρεσε την απόφαση του ΓεΔΕΕ Τ-47/15 και ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής, καθώς έκρινε ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονταν στον γερμανικό νόμο του 2012 για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις
Το 2011, το γερμανικό κράτος θέσπισε έναν καινούριο νόμο για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ και από αέρια ορυχείων (EEG του 2012) μέσω της θέσπισης ειδικών τιμολογίων τροφοδότησης καθώς και πριμοδοτήσεων αγοράς, που εξασφάλιζαν στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ υψηλότερη τιμή από αυτήν της αγοράς για την ενέργεια που παρήγαγαν. Οι φορείς διαχείρισης δικτύων που υποχρεούνταν να αγοράζουν την ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς στις υψηλότερες αυτές τιμές, όφειλαν στη συνέχεια να διαβιβάζουν άμεσα την ηλεκτρική ενέργεια στους αντίστοιχους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) που τους αποζημίωναν για το σύνολο των δαπανών που προέκυπταν από τα τιμολόγια τροφοδότησης και τις πριμοδοτήσεις αγοράς. Οι ΔΣΜ ήταν ανώνυμες εταιρίες που υποχρεούνταν να αγοράζουν την ηλεκτρική ενέργεια που παραγόταν στην περιοχή τους και να την πωλούν στη γερμανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν η τιμή που λάμβαναν στην αγορά δεν επαρκούσε για την κάλυψη της οικονομικής επιβάρυνσης που προέκυπτε από τις υποχρεώσεις τους προς τους φορείς διαχείρισης δικτύων, οι ΔΣΜ είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να καταβάλουν μερίδιο αυτής της επιβάρυνσης μέσω ειδικού τέλους («επιβάρυνση EEG»). Το μερίδιο αυτό ήταν ανάλογο με την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που είχε διαθέσει ο προμηθευτής στους τελικούς καταναλωτές, στους οποίους μετακυλιόταν στην πράξη η εν λόγω επιβάρυνση. Ωστόσο, για ορισμένες επιχειρήσεις, όπως οι ενεργοβόρες βιομηχανίες στον τομέα της μεταποίησης, προβλέφθηκε ελάφρυνση της εν λόγω επιβάρυνσης, προκειμένου να διατηρηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητά τους. Τα κεφάλαια που προέρχονταν από την επιβάρυνση EEG, αφενός μεν, υπόκειντο σε διαχείριση για λόγους δημοσίου συμφέροντος, από τους ΔΣΜ και, αφετέρου, χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση των καθεστώτων στήριξης και αντιστάθμισης, αποκλειομένης της χρησιμοποιήσεώς τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, βάσει του EEG του 2012.

Η Επιτροπή έκρινε ότι τα τιμολόγια τροφοδότησης και οι πριμοδοτήσεις εξασφάλιζαν στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ υψηλότερη τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια από την τιμή της αγοράς και, άρα, τους παρείχε επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα. Επιπροσθέτως, το ειδικό καθεστώς αντιστάθμισης, βάσει του οποίου μπορούσε να μειωθεί η επιβάρυνση EEG για τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας συνεπαγόταν ακόμη ένα επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας EEG. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι τα εν λόγω μέτρα καταλογίζονται στο κράτος και συνιστούν κρατικές ενισχύσεις που είναι, όμως, εν μέρει συμβατές, σύμφωνα με το σημείο 109 των Κατευθυντηρίων Γραμμών για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014-2020.

Η ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής επικυρώθηκε από το ΓεΔΕΕ που έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι τα επίμαχα μέτρα είχαν θεσπισθεί με νόμο και, άρα, καταλογίζονταν στο γερμανικό κράτος, καθώς και ότι χρηματοδοτούνταν με κρατικούς πόρους. Ειδικότερα, το ΓεΔΕΕ έκρινε ότι οι μηχανισμοί του EEG του 2012 θεσπίστηκαν κατ’ εφαρμογή της γενικότερης δημόσιας πολιτικής που υιοθέτησε η Γερμανία με νόμο για τη στήριξη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Εξάλλου, από τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ΔΣΜ συνάγεται ότι παραμένουν υπό την αποφασιστική επιρροή των δημοσίων αρχών και, επομένως, εκτελούν δημόσια υπηρεσία. Τέλος, τα κεφάλαια που προέρχονταν από την επιβάρυνση EEG και τα οποία διαχειρίζονται συλλογικώς οι ΔΣΜ, εξομοιώνονται με έσοδα από φόρο επιβαλλόμενο επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ΔΕΕ έκρινε, αντιθέτως, ότι η επιβάρυνση EEG συνιστά ιδιωτικής προέλευσης προσαύξηση στην τιμή αγοράς που καταβάλλεται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ως αντιπαροχή για τον «πράσινο» χαρακτήρα της ηλεκτρικής ενέργειας και, άρα δεν εμπλέκονται κρατικοί πόροι. Ακόμη, το ΔΕΕ επισήμανε ότι το γεγονός ότι τα κεφάλαια που προέρχονταν από την επιβάρυνση EEG προορίζονταν αποκλειστικά και μόνο για τη χρηματοδότηση των καθεστώτων στήριξης και αντιστάθμισης αποδεικνύει ότι το κράτος δεν ήταν σε θέση να διαθέτει ελεύθερα τα εν λόγω κεφάλαια. Περαιτέρω, η καταβολή της αποζημίωσης EEG από τους ΦΔΔ εξαιρούνταν του κρατικού ελέγχου. Οι ΦΔΔ αποφάσιζαν αυτόνομα για την καταβολή ή μη της αποζημίωσης, καθώς και για το ποσό αυτής. Αντίστοιχα, η είσπραξη της επιβάρυνσης EEG υπόκειντο σε περιορισμένη μόνον κρατική εποπτεία, καθόσον οι ΔΣΜ αποφάσιζαν κατά διακριτική ευχέρεια για το εάν θα διεκδικούσαν το ποσό της επιβάρυνσης από τους προμηθευτές ή όχι. Συνεπώς, τα επίμαχα μέτρα δεν μπορούν να καταλογιστούν στο γερμανικό κράτος. Τέλος, η επιβάρυνση EEG δεν εξομοιώνεται με φόρο, καθώς οι φόροι εισπράττονται κατά τρόπο δεσμευτικό και χωρίς αντάλλαγμα, ενώ ο EEG του 2012 δεν υποχρέωνε τους προμηθευτές να μετακυλίουν το ποσό της επιβάρυνσης EEG στους τελικούς καταναλωτές. Ως εκ τούτων, το ΔΕΕ κατέληξε ότι τα επίμαχα μέτρα δεν καταλογίζονται στο κράτος και δεν χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους και, άρα, δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις. Συνακόλουθα, αναίρεσε την απόφαση του ΓεΔΕΕ και ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής που έκριναν αντίθετα.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-405/16
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.