Αγγλικά

19/03/2019 Όχι ενίσχυση η στήριξη στην τράπεζα Tercas – ΓεΔΕΕ Τ-98/16,Τ-196/16&Τ-198/16

Το ΓεΔΕΕ αποφάνθηκε ότι τα μέτρα στήριξης που χορηγήθηκαν από κοινοπραξία τραπεζών ιδιωτικού δικαίου υπέρ ενός μέλους της δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, καθώς χορηγήθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία και με χρήση ιδιωτικών πόρων
Η FITD είναι κοινοπραξία ιδιωτικού δικαίου μεταξύ των τραπεζών της Ιταλίας με συνεταιριστικό χαρακτήρα και σκοπό την επιδίωξη των κοινών συμφερόντων των μελών της. Η FITD αναγνωρίστηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας ως ένα από τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων στην Ιταλία, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ. Το καταστατικό της FITD προβλέπει ότι, σε περίπτωση αναγκαστικής διοικητικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της, η FITD παρεμβαίνει επιστρέφοντας στους καταθέτες τις καταθέσεις που διατηρούν στο μέλος αυτό μέχρι το όριο των 100 χιλ. ευρώ ανά καταθέτη. Το 2012, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας αποφάσισε να θέσει την ιταλική τράπεζα Tercas υπό αναγκαστική διαχείριση. Μετά από αίτηση του έκτακτου επιτρόπου της Tercas, η διαχειριστική επιτροπή της FITD αποφάσισε να παρέμβει και να τη στηρίξει. Συγκεκριμένα, η εκτελεστική επιτροπή της κοινοπραξίας αποφάσισε να ληφθούν τα εξής μέτρα υπέρ της Tercas: εισφορά 265 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της Tercas, εγγύηση 35 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με ορισμένα ανοίγματα της Tercas και εγγύηση 30 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των δαπανών από τη φορολογική μεταχείριση του πρώτου μέτρου. Το διοικητικό συμβούλιο της FITD επικύρωσε αυτήν την απόφαση και, στη συνέχεια, η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας ενέκρινε την εν λόγω παρέμβαση. Το 2014, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές σχετικά με την παρέμβαση της FITD υπέρ της Tercas. Στη βάση αυτών των πληροφοριών, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφάνθηκε ότι τα επίμαχα μέτρα αποτελούσαν παράνομες και μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις και διέταξε την ανάκτησή τους. Ειδικότερα, η Επιτροπή έκρινε ότι η έγκριση της παρέμβασης της FITD από την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας, καθώς και η παρουσία εκπροσώπων της στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής της κοινοπραξίας αποτελούσαν επαρκείς ενδείξεις περί της ύπαρξης κρατικής παρέμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο έκτακτος επίτροπος που αιτήθηκε στη FITD την παροχή στήριξης υπέρ της Tercas είναι δημόσιος υπάλληλος που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας και υπόκειται στον έλεγχό της, με αποτέλεσμα τα επίμαχα μέτρα να καταλογίζονται στο ιταλικό κράτος.

Το ΓεΔΕΕ διαπίστωσε ότι καμία δημόσια αρχή δεν μπορεί να υποχρεώσει τη FITD να παρέμβει ή να παρέμβει με συγκεκριμένο τρόπο υπέρ ενός μέλους της. Οι επίμαχες αποφάσεις της FITD λήφθηκαν σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της, ενώ οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας στις συνεδριάσεις της FITD είχαν αποκλειστικά και μόνον ρόλο απλού παρατηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου ή παροχής συμβουλών. Περαιτέρω, η Τράπεζα της Ιταλίας διενήργησε απλώς έναν τυπικό εκ των υστέρων έλεγχο της τήρησης του ρυθμιστικού πλαισίου από τη FITD. Τέλος, o έκτακτος επίτροπος της Tercas ενήργησε ως διαχειριστής της τράπεζας με εξουσίες ιδιωτικής φύσεως και η αίτησή του προς τη FITD, σε καμία περίπτωση, δεν δέσμευε την τελευταία ν’ αποφανθεί θετικά. Από την άλλη πλευρά, το ΓεΔΕΕ επισήμανε ότι, ακόμη και εάν γίνει δεκτό ότι το ιταλικό κράτος ασκεί έλεγχο επί της FITD, δεν συνάγεται ότι οι πόροι που χρησιμοποίησε η τελευταία για τη χρηματοδότηση της παρέμβασης ήταν κρατικοί, καθώς επρόκειτο για συνεισφορές των μελών της, τις οποίες υποχρεώνοντα να καταβάλουν βάσει του καταστατικού της κοινοπραξίας και όχι βάσει νόμου. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το ΓεΔΕΕ έκρινε ότι η Επιτροπή έσφαλε κατά τον χαρακτηρισμό των επίμαχων μέτρων ως κρατικών ενισχύσεων, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να καταλογιστούν στο κράτος και ακύρωσε την απόφασή της.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&td=ALL&num=T-98/16
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.