Αγγλικά

08/03/2019 Τροποποίηση ισπανικού καθεστώτος ενισχύσεων ενεργοβόρων επιχειρήσεων – SA.53427

Η Επιτροπή ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογισμού του καθεστώτος ενισχύσεων για την αποζημίωση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων στην Ισπανία κατά τα έτη 2018-2020 σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014
Η Επιτροπή είχε εγκρίνει το 2013 το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για την αποζημίωση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων στην Ισπανία. Η Ισπανία αποφάσισε να τροποποιήσει το εν λόγω καθεστώς ως προς το ύψος του προϋπολογισμού που αναμένεται να ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2018-2020. Η αύξηση του προϋπολογισμού θα καλύψει τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτουν από το έμμεσο κόστος εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ. Το επίμαχο καθεστώς θα ευνοήσει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που αντιμετωπίζουν σημαντικό κόστος από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η Επιτροπή έκρινε ότι η αύξηση του προϋπολογισμού, που θα γίνει μέσω της μερικής επιστροφής του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που απορρέει από το έμμεσο κόστος εκπομπών, είναι σύμφωνη με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.53427 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1602_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.