Αγγλικά

28/01/2019 Έγκριση κρατικής ενίσχυσης στη χημική πολωνική εταιρία LG Chem – SA.47662

Η Επιτροπή ενέκρινε το πολωνικό σχέδιο χορήγησης επενδυτικής ενίσχυσης, ύφους 36 εκατ. ευρώ, προς τη χημική εταιρία LG Chem για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής μπαταριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην περιοχή Dolnoslakie σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2014
Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα σχέδιο επενδυτικής ενίσχυσης ύψους 36 εκατ. ευρώ, για τη μερική στήριξη της επένδυσης, συνολικού ύψους 325 εκατ. ευρώ, που θα κάνει η LG Chem με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας ολοκληρωμένης μονάδας παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου στην περιοχή Dolnoślaskie της Πολωνίας. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά οχήματα και η νέα μονάδα παραγωγής αναμένεται να χορηγεί μπαταρίες σε περισσότερα από 80.000 ηλεκτρικά οχήματα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ετησίως.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η μονάδα παραγωγής βρίσκεται στην περιοχή Dolnoślaskie, που είναι επιλέξιμη για περιφερειακές ενισχύσεις κατ’ άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α΄ της ΣΛΕΕ. Περαιτέρω, η Επιτροπή παρατήρησε ότι, πρώτον, χωρίς τη δημόσια χρηματοδότηση, το έργο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Πολωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Δεύτερον, η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό για την υλοποίηση της επένδυσης στην Πολωνία και όχι εκτός του ΕΟΧ. Τρίτον, η επενδυτική ενίσχυση θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα μιας μειονεκτούσας περιοχής. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2014, ενώ οι θετικές επιπτώσεις που αναμένεται να έχει το έργο στην περιφερειακή ανάπτυξη υπερβαίνουν κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκαλείται από την κρατική ενίσχυση.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.47662 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-744_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.