Αγγλικά

24/01/2019 Δημοσίευση του Πίνακα αποτελεσμάτων (Scoreboard) κρατικών ενισχύσεων 2018

Η Επιτροπή δημοσίευσε τον Πίνακα αποτελεσμάτων (Scoreboard) για τις κρατικές ενισχύσεις του 2018 που δείχνει ότι η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων έχει μειώσει δραστικά τον χρόνο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων, προωθώντας παράλληλα τους στόχους κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
Η Επιτροπή δημοσίευσε στατιστικά στοιχεία ως προς τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που έλαβαν τα κράτη μέλη κατά το έτος 2018, κάνοντας, παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά στις κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση της προηγούμενης κοινοποίησής τους στην Επιτροπή σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) 651/2014. Τα κράτη μέλη, βάσει των νέων απαιτήσεων διαφάνειας, υποχρεούνται, από την 1η Ιουλίου 2016, να δημοσιεύουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιούργησε η Επιτροπή (Transparency Award Module - TAM) το όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΓΑΚ, καθώς και το ποσό που του χορηγείται, εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, 25 κράτη μέλη έχουν καταχωρήσει περίπου 45.000 χορηγηθείσες κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσονται της προηγούμενης κοινοποίησης στην Επιτροπή. Όσον αφορά δε τις κρατικές ενισχύσεις που εξακολουθούν να υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης, επισημαίνεται ότι η διάρκεια της επίσημης διαδικασίας έρευνας έχει παγιωθεί πλέον στους πέντε μήνες περίπου.

Ο ετήσιος Πίνακας αποτελεσμάτων (Scoreboard) για τις κρατικές ενισχύσεις βασίζεται σε εκθέσεις δαπανών που παρέχουν τα κράτη μέλη και καλύπτει όλα τα υφιστάμενα μέτρα ενίσχυσης των βιομηχανιών, των υπηρεσιών, της γεωργίας και της αλιείας. Περιλαμβάνει επίσης, ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Οι ενισχύσεις για τους σιδηροδρόμους και τις ΥΓΟΣ δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα αποτελεσμάτων.

Από τον Πίνακα αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις του 2018 προκύπτει ότι:

- Από το 2015, άνω του 96% των εθνικών μέτρων κρατικών ενισχύσεων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ΓΑΚ, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν ταχύτερη έκδοση αποφάσεων, σύμφωνα με την πολιτική της Επιτροπής.

- Οι συνολικές δαπάνες για μέτρα κρατικών ενισχύσεων που καλύπτονται από τον ΓΑΚ ανήλθαν σε περίπου 41,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση περίπου 7,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2016. Για πρώτη φορά, οι δαπάνες στο πλαίσιο του ΓΑΚ αυξήθηκαν, με σκοπό την ενίσχυση διαφόρων τομέων και ειδικότερα για τη στήριξη: α) των ευρυζωνικών υποδομών και υποδομών τοπικών και πολλαπλών χρήσεων αναψυχής, β) των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, γ) των μεμονωμένων καταναλωτών, δ) της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, ε) του πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, και στ) της απασχόλησης.

- Το αυξανόμενο ποσοστό των δαπανών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΑΚ έχει ως αποτέλεσμα ότι τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που καταγράφονται από την Επιτροπή εφαρμόζονται πολύ ταχύτερα απ’ ό,τι στο παρελθόν. Ο μέσος χρόνος υλοποίησης του συνόλου των μέτρων κρατικών ενισχύσεων μειώθηκε από περίπου 3,3 μήνες σε περίπου 2,8 μήνες κατά την περίοδο 2016-2017 (μείωση χρόνου υλοποίησης κατά 15%), μετά την εφαρμογή του προγράμματος εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

- Ταυτόχρονα, τα μέτρα που εξακολουθούν να υπόκεινται σε κοινοποίηση στην Επιτροπή τείνουν να καλύπτουν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και επιλέξιμες δαπάνες απ’ ό,τι στο παρελθόν, καθώς η πολιτική της Επιτροπής είναι να επικεντρώνεται στην εξέταση μέτρων κρατικών ενισχύσεων μεγάλου εύρους.

- Το 2017, τα κράτη μέλη δαπάνησαν για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 116,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 0,76% του ΑΕΠ της ΕΕ, έναντι 106,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που δαπανήθηκαν το 2016, δηλαδή 0,72% του ΑΕΠ της ΕΕ.

- Το 2017, περίπου το 94% των συνολικών δαπανών για τις κρατικές ενισχύσεις διατέθηκε σε οριζόντιους στόχους κοινού ενδιαφέροντος, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία, καθώς και η περιφερειακή ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, το 2017 περίπου το 53% των συνολικών δαπανών που έγιναν για κρατικές ενισχύσεις χορηγήθηκε για τη λήψη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έγκριση και εφαρμογή σε πολλά κράτη μέλη μέτρων σχετικών με τη χρήση ΑΠΕ.

- Το ύψος των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή της κρίσης, πέραν των ενισχύσεων που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση ορισμένων τραπεζών. Επίσης, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας βασίζεται πλέον λιγότερο στις κρατικές εγγυήσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς είναι πλέον σε θέση να βρίσκει την απαραίτητη ρευστότητα στην αγορά.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-663_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.