Αγγλικά

21/01/2019 Όχι ενίσχυση η πώληση κρατικής συμμετοχής στην Hypo Steiermark – SA.51650

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η πώληση από το Αυστριακό κράτος του ποσοστού 25% πλέον 2 μετοχών που κατέχει στην εταιρία Hypo Steiermark προς το ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG δεν συνιστά κρατική ενίσχυση
Η Αυστρία κοινοποίησε στην Επιτροπή σχέδιο πώλησης του ποσοστού συμμετοχής της στην εταιρία Hypo Steiermark προς το ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG. Η μελλοντική αγοράστρια εταιρία κατέχει ήδη ποσοστό 75% στην Hypo Steiermark, με δικαίωμα προνομιακής αγοράς των υπόλοιπων μετοχών και η πώληση θα γίνει με τους όρους της αγοράς, όπως επιβεβαιώνεται και από τις γνωμοδοτήσεις δύο ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων που προσκόμισε η Αυστρία.

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι, επειδή η τιμή της πώλησης του μεριδίου της Αυστρίας ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς βάσει των στοιχείων που της προσκομίστηκαν, πληρούται το κριτήριο ΦΟΑ και, άρα, η εν λόγω συναλλαγή δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατ’ άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.51650 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-546_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.