Αγγλικά

18/01/2019 Έγκριση γαλλικού καθεστώτος ενισχύσεων σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών – SA.51190

Η Επιτροπή ενέκρινε το γαλλικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη εγκαταστάσεων παραγωγής ηλιακής ενέργειας δυναμικότητας 300MW στην περιοχή Haut-Rhin σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014
Η Γαλλία σχεδιάζει μέτρα για τη στήριξη της παραγωγής ηλιακής ενέργειας στην περιοχή Haut-Rhin, χορηγώντας ενισχύσεις μέσω συμβολαίων αγοράς εγγυημένης ποσότητας ενέργειας σε μικρές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και μέσω πρόσθετης πριμοδότησης της τιμής της αγοράς για τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών ισχύος άνω των 500kW.

Η Επιτροπή, αξιολογώντας τη συμβατότητα του επίμαχου μέτρου, ενέκρινε το καθεστώς ως σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, καθώς ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ΕΕ για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, ενώ κάθε πιθανή νόθευση του ανταγωνισμού που προκαλείται ενδεχομένως από την κρατική χρηματοδότηση ελαχιστοποιείται.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.51190 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-524_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.