Αγγλικά

15/02/2024 ΣΕΚΕΕ για το ανανεώσιμο υδρογόνο

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει της Ανακοίνωσης του 2021 για τα ΣΕΚΕΕ, ένα Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) για το ανανεώσιμο υδρογόνο, στο οποίο θα συμμετάσχουν επτά κράτη μέλη
Επτά κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβακία) κοινοποίησαν στην Επιτροπή ένα Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ), με την ονομασία ‘IPCEI Hy2Infra’ που έχει ως αντικείμενο τη στήριξη των υποδομών του υδρογόνου στην ΕΕ. Το ΣΕΚΕΕ αναμένεται να ενισχύσει την παροχή ανανεώσιμου υδρογόνου, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από το φυσικό αέριο και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του σχεδίου REPowerEU.

Το εν λόγω ΣΕΚΕΕ είναι το τρίτο κατά σειρά στο πεδίο του υδρογόνου, μετά τα έργα ‘IPCEI Hy2Use’ και ‘IPCEI Hy2Tech’ που εγκρίθηκαν το 2022. Η συνολική χρηματοδότηση του έργου από τα επτά κράτη μέλη ανέρχεται σε 6.900.000.000 ευρώ, ενώ ακόμη 5.400.000.000 θα διατεθούν από ιδιωτικά κεφάλαια. Στο πλαίσιο του έργου, 32 εταιρείες θα συμμετάσχουν σε συνολικά 33 επιμέρους έργα.

Το ΣΕΚΕΕ θα καλύψει ένα ευρύ τμήμα της αλυσίδας αξίας του υδρογόνου, υποστηρίζοντας: α) την ανάπτυξη 3,2 GW ηλεκτρολυτών μεγάλης κλίμακας για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, β) την ανάπτυξη νέων και επαναχρησιμοποιημένων αγωγών μεταφοράς και διανομής υδρογόνου μήκους περίπου 2.700 χιλιομέτρων, γ) την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης υδρογόνου μεγάλης κλίμακας με χωρητικότητα τουλάχιστον 370 GWh- και δ) την κατασκευή τερματικών σταθμών διακίνησης και σχετικών λιμενικών υποδομών μεταφοράς υγρού οργανικού υδρογόνου για τη διακίνηση 6.000 τόνων υδρογόνου ετησίως.

Οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν, επίσης, σε θέματα διαλειτουργικότητας και κοινών προτύπων για την αποφυγή εμποδίων και τη διευκόλυνση της μελλοντικής ολοκλήρωσης της αγοράς. Το ΣΕΚΕΕ θα υποστηρίξει τη σταδιακή δημιουργία μιας ενιαίας υποδομής υδρογόνου για όλη την ΕΕ, ξεκινώντας από διάφορες περιφερειακές ομάδες. Αρκετά έργα αναμένεται να υλοποιηθούν στο εγγύς μέλλον. Ειδικότερα, αναμένεται να λειτουργήσουν διάφοροι ηλεκτρολύτες μεγάλης κλίμακας μεταξύ 2026-2028 και αγωγοί μεταξύ 2027-2029, αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής στην οποία θα αναπτυχθούν. Η συνολική ολοκλήρωση των έργων προγραμματίζεται για το 2029, με χρονοδιαγράμματα που ποικίλλουν αναλόγως με τα έργα και τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Η Επιτροπή έκρινε το ΣΕΚΕΕ συμβατό, βάσει των όρων της Ανακοίνωσης του 2021 για τα ΣΕΚΕΕ. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το ΣΕΚΕΕ: α) συμβάλλει στην επίτευξη ενός κοινού στόχου, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη υποδομών υδρογόνου που είναι σημαντικές για την επίτευξη των στόχων βασικών πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το σχέδιο REPowerEU και η στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο, β) περιλαμβάνει 33 ιδιαιτέρως φιλόδοξα έργα, καθώς στοχεύουν στην ανάπτυξη υποδομών που υπερβαίνουν τις ήδη υπάρχουσες προσφορές της αγοράς και θα θέσουν τα πρώτα δομικά στοιχεία για ένα ολοκληρωμένο και ανοικτό δίκτυο υδρογόνου, προσβάσιμο με αμερόληπτους όρους, γ) θα επιτρέψει την ανάπτυξη της αγοράς για την προμήθεια υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ευρώπη και ως εκ τούτου την απαλλαγή από τον άνθρακα των οικονομικών τομέων που εξαρτώνται από αυτόν, δ) η υλοποίησή τους ενέχει σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την κρατική στήριξη για την πραγματοποίηση των επενδύσεων, ε) περιλαμβάνει ad hoc ενισχύσεις, οι οποίες περιορίζονται σε αναγκαίο και αναλογικό επίπεδο και δεν στρεβλώνουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με τα επιλέξιμα κόστη και τα χρηματοδοτικά κενά του έργου, στ) περιλαμβάνει μηχανισμό claw-back για την επιστροφή μέρους της ενίσχυσης, σε περίπτωση που το έργο αποδειχθεί ιδιαιτέρως επιτυχημένο, ζ) δεσμεύει τις εμπλεκόμενες εταιρείες να μοιραστούν τις τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία που θα αποκτήσουν μέσω δημοσιεύσεων, συνεδρίων και κοινών συστάσεων για την ανάπτυξη επιχειρησιακών κανόνων και τεχνικών προτύπων, η) αναμένεται να έχει δευτερογενή σημαντικά αποτελέσματα για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για τις εταιρείες και τα κράτη μέλη που συμμετέχουν.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το ΣΕΚΕΕ.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.