Αγγλικά

05/02/2024 Πολωνικό καθεστώς για ανέργους εξαιτίας πράσινων μέτρων – SA.109407

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4.12 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, πολωνικό καθεστώς για τη στήριξη των εργαζομένων που επλήγησαν από το κλείσιμο ανθρακικών και λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των λιγνιτωρυχείων
Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς, προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ, για την παροχή οικονομικής στήριξης στους εργαζομένους που θα χάσουν τις δουλειές τους λόγω του κλεισίματος ανθρακικών και λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και λιγνιτωρυχείων. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή ετήσιας αποζημίωσης για τους εργαζόμενους, την οποία μπορούν να επιλέξουν αντί των αποζημιώσεων που προβλέπονται στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Το καθεστώς θα περιλαμβάνει και τη δυνατότητα λήψης άδειας μετ’ αποδοχών μέχρι και τέσσερα έτη, για τους εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Το καθεστώς θα έχει διάρκεια έως τις 28 Φεβρουαρίου 2034.

Η Επιτροπή διαπίστωσε αρχικά ότι η άδεια μετ’ αποδοχών δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση, διότι δεν παρέχει κανένα πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που κλείνουν, αλλά αφορά αμιγώς τα φυσικά πρόσωπα – εργαζομένους που θα χάσουν τις δουλειές τους. Ως προς την αποζημίωση απόλυσης, η Επιτροπή έκρινε ότι χορηγεί πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που απασχολούν τους εν λόγω εργαζομένους, διότι απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Στη συνέχεια, έκρινε το σκέλος αυτό συμβατό με το Κεφάλαιο 4.12 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το καθεστώς: α) είναι αναγκαίο και κατάλληλο για τον μετριασμό των κοινωνικών επιπτώσεων της παύσης της εξόρυξης λιγνίτη και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα και τον λιγνίτη στην Πολωνία, β) έχει ‘χαρακτήρα κινήτρου’, διότι διευκολύνει την κοινωνική αποδοχή του κλεισίματος των δραστηριοτήτων αυτών και παρέχει, επίσης, κίνητρο στις επιχειρήσεις για πρόωρο κλείσιμο και γ) είναι αναλογικό, καθώς περιορίζεται στην κάλυψη ορισμένων κοινωνικών δαπανών που επιβαρύνουν τους δικαιούχους κατά το κλείσιμό τους.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το πολωνικό καθεστώς.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.