Αγγλικά

09/08/2023 Ισπανική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Cobre Las Cruces – SA.100238

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ισπανική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Cobre Las Cruces S.A. για την αναβάθμιση του διυλιστηρίου της στην περιοχή Gerena της Σεβίλλης
Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Cobre Las Cruces S.A. (CLC) για την αναβάθμιση του διυλιστηρίου της στην περιοχή Gerena της Σεβίλλης. Σκοπός της ενίσχυσης είναι να επιτρέψει στην CLC να μετατρέψει το μονομεταλλουργικό διυλιστήριό της, το οποίο μέχρι σήμερα εξορύσσει και παράγει αποκλειστικά χαλκό, σε πολυμεταλλουργικό διυλιστήριο, το οποίο θα μπορεί να εξορύσσει και να παράγει διάφορα μέταλλα, όπως χαλκό, ψευδάργυρο, μόλυβδο και άργυρο. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή δύο άμεσων επιχορηγήσεων, συνολικού ύψους 26.700.000 ευρώ.

Οι ισπανικές αρχές αναμένουν ότι το νέο διυλιστήριο θα είναι ικανό να προσφέρει ένα πιο βιώσιμο, αποτελεσματικό και διαρκές μέσο για την εκμετάλλευση και επεξεργασία των συμπυκνωμάτων ορυκτών από την Ιβηρική ζώνη πυρίτη, η οποία βρίσκεται κατά μήκος της νότιας Πορτογαλίας και της Ισπανίας και είναι μία γεωγραφική περιοχή με σημαντική εξορυκτική δραστηριότητα. Το έργο αναμένεται να αποφέρει και σημαντικά κοινωνικά οφέλη, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, διασφαλίζοντας τις υφιστάμενες και προσφέροντας εκπαίδευση στο εργατικό δυναμικό.

Η Επιτροπή έκρινε το μέτρο συμβατό βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το μέτρο: α) συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα μιας μειονεκτούσας περιοχής, όπως η Gerena, β) επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην απασχόληση και τη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας στη Gerena, γ) διασφαλίζει τη συνέχιση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων της CLC για περίπου 20 χρόνια, δ) έχει ‘χαρακτήρα κινήτρου’, καθώς η δικαιούχος δεν θα πραγματοποιούσε το έργο χωρίς κρατική στήριξη, ε) έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το ενδοενωσιακό εμπόριο, στ) είναι αναγκαίο και κατάλληλο, για να διασφαλίσει τη μετατροπή του διυλιστηρίου της CLC, συμβάλλοντας παράλληλα στην περιφερειακή ανάπτυξη, και ζ) είναι αναλογικό, καθώς περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο για την πραγματοποίηση της επένδυσης και δεν υπερβαίνει τα μέγιστα ποσά που προβλέπονται στον ισπανικό χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το ισπανικό μέτρο.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.100238 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_23_3572
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.