Αγγλικά

08/08/2023 Φινλανδικό καθεστώς αειφόρου ανάπτυξης των δασών – SA.106581

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για τον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, φινλανδικό καθεστώς για την αειφόρο ανάπτυξη των δασών
Η Φινλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς, προϋπολογισμού 350.000.000 ευρώ, για τη στήριξη της βιώσιμης διαχείρισης των δασών. Σκοπός του καθεστώτος είναι να υποστηρίξει τους ιδιώτες που κατέχουν δασικές εκτάσεις, ώστε να εφαρμόσουν τεχνικές και προδιαγραφές οικονομικά, οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμης διαχείρισης των δασών και παράλληλα να εφαρμόσουν τεχνικές: α) ανάπτυξης των δασών, β) προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή, γ) προστασίας της βιοποικιλότητας, δ) προώθησης της προστασίας των υδάτων στη δασοκομία και ε) συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου.

Το καθεστώς, το οποίο θα έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2029, θα έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που θα αφορούν στην υλοποίηση εργασιών: α) επανορθωτικής λίπανσης, β) διαχείρισης των δασών που περιέχουν τύρφη, γ) διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος εντός των δασών, δ) ενίσχυσης των μέτρων προστασίας των υδάτων, περιλαμβανομένης της κατασκευής αναχωμάτων, ε) κατασκευής δασικών δρόμων, και στ) προδιαγεγραμμένης καύσης. Επιπλέον, προβλέπεται η αποζημίωση των δικαιούχων για την εφαρμογή περιβαλλοντικών νομοθετικών μέτρων διατήρησης της βιοποικιλότητας που περιορίζουν την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων εντός των δασών.

Το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ανά έργο. Ειδικά για την κατασκευή αναχωμάτων δρόμων και την αποζημίωση εισοδηματικών απωλειών, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 300.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Η Επιτροπή έκρινε το καθεστώς συμβατό με το Κεφάλαιο 2.1. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για τον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το καθεστώς: α) είναι αναγκαίο και κατάλληλο για τη στήριξη της ανάπτυξης των δασών, β) έχει ‘χαρακτήρα κινήτρου’, καθώς οι δικαιούχοι δεν θα πραγματοποιούσαν τις προβλεπόμενες από το καθεστώς εργασίες, χωρίς κρατική στήριξη, γ) είναι αναλογικό, καθώς περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο και έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το ενδοενωσιακό εμπόριο.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το φινλανδικό καθεστώς.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.106581 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_23_4104
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.