Αγγλικά

06/07/2022 Πρόταση Κανονισμού για πράσινες μεταφορές

Η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση Κανονισμού, που της επιτρέπει να εξαιρεί από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης, βάσει του άρθρου 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ, ορισμένα είδη ενισχύσεων στους τομείς των σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών και πολυτροπικών μεταφορών, με στόχο την προώθηση των πράσινων μεταφορών
Βάσει της εκτεταμένης πείρας που έχει αποκτήσει η Επιτροπή με την πάροδο των ετών όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 93 της ΣΛΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των μεταφορών, καθώς και των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008, πρότεινε να θεσπίσει το Συμβούλιο έναν Κανονισμό που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να κηρύσσει ορισμένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων για πιο πράσινους τρόπους μεταφοράς συμβατές με την εσωτερική αγορά.

Η πρόταση αυτή αποτελεί συνέχεια του ελέγχου καταλληλότητας των κρατικών ενισχύσεων του 2020 που διενήργησε η Επιτροπή και ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υφιστάμενοι κανόνες για τις μεταφορές πρέπει να προσαρμοστούν, καθώς οι προαναφερόμενες Κατευθυντήριες Γραμμές είναι παρωχημένες και δεν αντικατοπτρίζουν σημαντικές κανονιστικές εξελίξεις και αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς, όπως την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στον ανταγωνισμό και οι προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας.

Ο νέος Κανονισμός του Συμβουλίου προτείνεται στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008, στις οποίες περιλαμβάνονται ορισμένα είδη ενισχύσεων υπέρ των σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών και πολυτροπικών μεταφορών, ιδίως ενισχύσεις που στηρίζουν τον συντονισμό των μεταφορών, των οποίων οι πιθανότητες να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού είναι περιορισμένες.

Μετά την έκδοση του προτεινόμενου Κανονισμού από το Συμβούλιο, η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία που θα απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης των μέτρων ενίσχυσης που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, θα απλουστευθούν οι διαδικασίες και θα μειωθεί η γραφειοκρατία για τα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα η Επιτροπή θα μπορέσει να επικεντρώσει τον έλεγχό της στις ενισχύσεις με τις δυνητικά περισσότερο στρεβλωτικές επιπτώσεις. Επιπλέον, θα συμβάλλει στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ, ιδίως τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και της στρατηγικής για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.

Στο παρόν στάδιο ο προτεινόμενος Κανονισμός θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της ΕΕ.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4311
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.