Αγγλικά

11/08/2022 Έγκριση τροποποίησης ελληνικού μέτρου επιστρεπτέων προκαταβολών – SA.63905

H Επιτροπή ενέκρινε την έβδομη τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος επιστρεπτέων προκαταβολών (SA.56815/2020), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή τροποποιήσεις σχετικά με υφιστάμενο καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών, το οποίο η Επιτροπή είχε αρχικώς εγκρίνει τον Απρίλιο 2020 (SA.56815) σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1).

Πρόκειται για την έβδομη, κατά σειρά, τροποποίηση του επίμαχου καθεστώτος, αφού είχε μεσολαβήσει μια πρώτη τροποποίηση τον Ιούλιο 2020 (SA.58047), μια δεύτερη τον Νοέμβριο 2020 (SA.59069), μια τρίτη τον Δεκέμβριο 2020 (SA.59900), μια τέταρτη τον Ιούλιο 2021 (SA.62081), μια πέμπτη τον Αύγουστο 2021 (SA.64273) και μια έκτη τον Νοέμβριο 2021 (SA.100637).

Εν προκειμένω, η Ελλάδα κοινοποίησε τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) θεσπίζονται δύο νέοι κύκλοι ενισχύσεων: ο πρώτος κύκλος («Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6») αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης, συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατομμυρίων ευρώ, για τον μήνα Ιανουάριο 2021. Ο δεύτερος κύκλος («Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7») αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, για τους μήνες Ιανουάριο - Μάρτιο 2021. Συνεπώς, με τους δύο αυτούς νέους γύρους ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 1,55 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος διαμορφώνεται πλέον στα 8,75 δισεκατομμύρια ευρώ·

β) παρατείνεται η περίοδος για τη χορήγηση των ενισχύσεων έως 30 Ιουνίου 2022·

γ) παρατείνεται η περίοδος χάριτος για την επιστροφή των προκαταβολών έως 30 Ιουνίου 2022·

δ) αυξάνεται ο αριθμός των άτοκων δόσεων από 60 σε 96·

ε) θεσπίζεται δυνατότητα έκπτωσης 15% λόγω πρόωρης πληρωμής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός που έπεται της λήξης της περιόδου χάριτος (δηλαδή έως τις 29 Ιουλίου 2022)·

ε) τροποποιούνται οι όροι του κύκλου Ι και πλέον είναι επιτρεπτή η χορήγηση ενίσχυσης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις, κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπόκεινται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση για διάσωση ή αναδιάρθρωση.

Οι λοιποί όροι του υφιστάμενου καθεστώτος παραμένουν αμετάβλητοι.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προαναφερόμενες τροποποιήσεις του επίμαχου καθεστώτος δεν μεταβάλλουν την κρίση της για τη συμβατότητά του. Συνεπώς, το μέτρο εξακολουθεί να είναι σύμφωνο με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.63905 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_4962
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.