Αγγλικά

03/06/2021 Έγκριση τροποποίησης γερμανικού μέτρου για ΣΗΘΥΑ – SA.56826

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014, την παράταση έως το 2026 και την τροποποίηση υφιστάμενου γερμανικού μέτρου για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από νέες, εκσυγχρονισμένες και μετασκευασμένες μονάδες ΣΗΘΥΑ
Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή την παράταση και ορισμένες τροποπποιήσεις του καθεστώτος ενισχύσεων για τη στήριξη νέων και εκσυγχρονισμένων μονάδων ΣΗΘΥΑ, καθώς και την κατασκευή και επέκταση ενεργειακώς αποδοτικών δικτύων τηλεθέρμανσης/ψύξης και την κατασκευή και μετασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης θέρμανσης/ψύξης (SA.42393/2016).

Σύμφωνα με το τροποποιημένο καθεστώς, οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ΣΗΘΥΑ θα πρέπει να προσφέρουν την ηλεκτρική ενέργειά τους στην αγορά για να λάβουν ενίσχυση με τη μορφή σταθερού ασφαλίστρου πάνω από την τιμή της αγοράς, εκτός από τις πολύ μικρές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα δικαιούνται να λαμβάνουν σταθερή τιμή αποζημίωσης (feed-in tariffs). Ο ετήσιος προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ακόμη προβλέπεται ότι το κατώτατο όριο χωρητικότητας για τη συμμετοχή των φορέων εκμετάλλευσης στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τη λήψη της ενίσχυσης μειώνεται από 1 megawatt (MW) που ίσχυε προηγουμένως σε 500 kilowatt (kW).

Οι γερμανικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό ποσοστό στις τελευταίες προσφορές, θέσπισε έναν αυτόματος μηχανισμό για την προσαρμογή των προσφερόμενων ποσοτήτων και τη διατήρηση του κόστους στο ελάχιστο για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους, ώστε να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των δημοπρασιών.

Τέλος, αριθμός των ωρών λειτουργίας που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση μειώνεται, ώστε να παρακινήσει τους δικαιούχους να παράγουν ηλεκτρισμό από ΣΗΘΥΑ σε περιόδους υψηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση είναι απαραίτητη για να βοηθήσει τη Γερμανία να επιτύχει τους στόχους της για ενεργειακή απόδοση και για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Περαιτέρω, διαπίστωσε ότι η ενίσχυση είναι αναλογική και περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο ποσό, ιδίως δεδομένου ότι το επίπεδο της ενίσχυσης καθορίζεται κυρίως μέσω ανταγωνιστικών προσφορών. Στις περιπτώσεις στις οποίες η αμοιβή καθορίζεται διοικητικά, η ενίσχυση περιορίζεται στο κόστος παραγωγής.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε το τροποποιημένο γερμανικό καθεστώς σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.56826 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2842
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.