Αγγλικά

11/05/2021 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων στον τομέα της εστίασης – SA.62626

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1), ένα ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη εταιρειών υπηρεσιών εστίασης που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, όπως εστιατόρια και κινητές μονάδες εστίασης, υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων, υπηρεσίες παροχής ποτών και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού. Σκοπός του καθεστώτος είναι να παρέχει στους δικαιούχους κεφάλαιο κίνησης για την απόκτηση πρώτων υλών απαραίτητων για τις δραστηριότητές τους.

Το καθεστώς αυτό θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 30% κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Κάθε επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό έως και 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε δικαιούχου.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο καθεστώς δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο και θα χορηγηθεί το αργότερο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.62626 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2444
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.