Αγγλικά

16/10/2023 Ελληνικός Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027– SA.109322

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 7.4. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τροποποιήσεις στον ελληνικό Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027
Το 2022, η Επιτροπή είχε εγκρίνει τον ελληνικό Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 (SA.100372), καθώς και μία τροποποίησή του που είχε ως αντικείμενο την αύξηση της μέγιστης έντασης των ενισχύσεων για εδάφη που θα τύχουν στήριξης από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (SA.103501).

Το 2023, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με πιθανή ενδιάμεση επανεξέταση των Χαρτών Περιφερειακών Ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία. Κατόπιν τούτου, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή τροποποιήσεις του Χάρτη της, οι οποίες αφορούν υψηλότερα επιτρεπόμενα μέγιστα ποσά ενίσχυσης για επενδύσεις σε ορισμένες περιφέρειες, λόγω της μείωσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αυτές.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται ως εξής: α) από 40% σε 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στο περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και β) από 50% σε 60% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας. Ο τροποποιημένος Χάρτης θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η Επιτροπή έκρινε τις ελληνικές τροποποιήσεις συμβατές με το Κεφάλαιο 7.4. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, και κυμαινόμενες εντός των επιτρεπόμενων ορίων αυτού. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 2019-2021, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του ΑΕΠ στις ως άνω περιφέρειες, γεγονός που παρέχει το δικαίωμα για υψηλότερες μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης. Τέλος, η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν μεταβάλλουν το σκεπτικό που είχε διατυπωθεί στην αρχική εγκριτική απόφαση του Χάρτη, ενέκρινε τον ελληνικό Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης με τον αριθμό υπόθεσης SA.109322 είναι αναρτημένη στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202342/SA_109322_80CF388B-0000-CD77-B5B0-4555E289C77E_46_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.