Αγγλικά

17/06/2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου για νέο σταθμό ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη – SA.55526

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014, ελληνικό μέτρο ενίσχυσης, ύψους 166,7 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου («ΥΦΑ») στην Αλεξανδρούπολη
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρο για τη στήριξη της κατασκευής νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου («ΥΦΑ») στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης («FSRU») για την παραλαβή, αποθήκευση και επαναεριοποίηση του ΥΦΑ (που θα συμπληρώνεται από μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις, όπως σύστημα πρόσδεσης και κατακόρυφους αγωγούς), καθώς και σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου που θα συνδέει την FSRU με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Ελλάδας («ΕΣΦΑ»).

Ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη έχει συμπεριληφθεί από το 2013 στους καταλόγους των ευρωπαϊκών έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας, με βάση τους κανόνες για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα της Ενέργειας στην ΕΕ. Ειδικότερα, ο σταθμός αυτός αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Βουλγαρία και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεδομένου ότι θα αποτελέσει νέα δυνητική πηγή ενέργειας προς σύνδεση στον αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας και Βουλγαρίας («IGB»).

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ»), κυρίως από πόρους που ελέγχονται άμεσα από το ελληνικό κράτος και τελούν υπό τη διαχείρισή του στο πλαίσιο του Εταιρικού Σύμφωνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, ύψους 166,7 εκατ. ευρώ. Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία Gastrade SA, στην οποία συμμετέχουν ο ελληνικός κατεστημένος φορέας εκμετάλλευσης φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ) και ο βουλγαρικός διαχειριστής συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου (Bulgartransgaz EAD). Η Gastrade θα είναι ο φορέας υλοποίησης και εκμετάλλευσης του νέου τερματικού σταθμού ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση είναι κατάλληλη και αναγκαία, δεδομένου ότι το έργο δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη δημόσια στήριξη, καθώς και ότι είναι αναλογική, στο μέτρο που:

α) ο φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στο κράτος μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τον τερματικό σταθμό, σε περίπτωση που αυτά υπερβαίνουν το καθορισμένο ανώτατο όριο, και

β) η εθνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας έχει εφαρμόσει ορισμένες διασφαλίσεις για να προληφθεί η ενίσχυση της θέσης στην αγορά των μεγαλύτερων φορέων εκμετάλλευσης φυσικού αερίου που συμμετέχουν στο έργο.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο μέτρο είναι κατάλληλο, αναγκαίο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.55526 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3045
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.