Αγγλικά

30/06/2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014 για τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τρία καθεστώτα ενισχύσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από ορισμένες θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμοί) σε διάφορες περιοχές της χώρας και, συγκεκριμένα: SA.63085 (Π.Ε. Σερρών), και SA.63231 (Π.Ε. Καρδίτσας).

ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.