Αγγλικά

28/06/2021 Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για συνεργατικούς σχηματισμούς βάσει ΓΑΚ – SA.63716

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14, 18, 19 και 22 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με βάση τα άρθρα 14, 18, 19 και 22 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, καθεστώς ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί -Δικτυώσεις».

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια έως τις 31.12.2023 και οι ενισχύσεις βάσει αυτού θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου.

Η μέγιστη ένταση των ενισχύσεων ανέρχεται: α) στο 35% για τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις και πριμοδότηση 20% για ΜΜΕ, β) στο 50% για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ, γ) στο 50% για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, δ) σε ad hoc καταβολή ποσού έως 30 ευρώ ανά επιχείρηση για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ε) στο 50% για ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202127/295308_2291848_21_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.