Αγγλικά

21/12/2022 Έγκριση κυπριακού μέτρου για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας – SA.102977

Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, κυπριακό καθεστώς, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για τη στήριξη της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας
Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς χορήγησης κουπονιών, με σκοπό την αύξηση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω της υφιστάμενης υποδομής, εξασφαλίζοντας ευρεία διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας για τους πολίτες.

Το καθεστώς, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2025 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), μετά τη θετική αξιολόγηση του κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Επιτροπή και την έγκρισή του από το Συμβούλιο

Ειδικότερα, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή κουπονιών για νοικοκυριά που δεν διαθέτουν σύνδεση με ταχύτητα λήψης δεδομένων (downloading) τουλάχιστον 100 Μegabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). Το κουπόνι θα καλύπτει μέρος του κόστους εγκατάστασης και τους πρώτους 12 μήνες συνδρομής σε ευρυζωνικές υπηρεσίες που παρέχουν ταχύτητες λήψης δεδομένων τουλάχιστον 200 Mbps. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 82.000 νοικοκυριά. Όλοι οι πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών που είναι σε θέση να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες θα είναι επιλέξιμοι.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς:

α) είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της αργής διεύρυνσης των επιλέξιμων ευρυζωνικών υπηρεσιών από τα νοικοκυριά στην Κύπρο, καθώς παρά την ευρεία διαθεσιμότητα δικτύων ικανών για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας και παρά τις αυξανόμενες ανάγκες των νοικοκυριών για αποδοτική συνδεσιμότητα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών από τα κυπριακά νοικοκυριά παραμένει σχετικά χαμηλή·

β) έχει χαρακτήρα κινήτρου, δεδομένου ότι η συνδεσιμότητα και η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δεν θα διευκολύνονταν στον ίδιο βαθμό ελλείψει δημόσιας στήριξης·

γ) διαθέτει επαρκείς διασφαλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ο περιορισμός των αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, το μέτρο είναι αναλογικό, καθώς είναι χρονικά περιορισμένο και δεν υπερβαίνει το ελάχιστο αναγκαίο ποσό. Επίσης, είναι τεχνολογικά ουδέτερο, διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση των παρόχων ευρυζωνικών υπηρεσιών που είναι σε θέση να παρέχουν τις επιλέξιμες υπηρεσίες και καλύπτει μέρος μόνον του κόστους της συνδρομής σε νέες συνδέσεις υψηλής ταχύτητας ή της αναβάθμισης των υφιστάμενων συνδέσεων.

Περαιτέρω, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το γεγονός πως η Κύπρος διενήργησε αξιολόγηση της αγοράς και δημόσια διαβούλευση, από τις οποίες προκύπτει ότι ο σχεδιασμός του μέτρου εμποδίζει την παροχή δυσανάλογου πλεονεκτήματος σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών σε βάρος άλλων, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των υποχρεώσεων πρόσβασης χονδρικής που προβλέπονται από τη σχετική εθνική νομοθεσία.

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο καθεστώς με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι οι ισχύουσες Κατευθυντήριες Γραμμές 2013 για τα ευρυζωνικά δίκτυα δεν περιλαμβάνουν ενισχύσεις για υποδομές σταθερών ευρυζωνικών δικτύων. Ωστόσο, το εν λόγω καθεστώς είναι σύμφωνο με τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές 2023 για τα ευρυζωνικά δίκτυα που εκδόθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2022 και θα ισχύσουν από την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102977 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7736
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.