Αγγλικά

19/12/2022 Έγκριση φινλανδικής ad hoc ενίσχυσης λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.104831

Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, φινλανδικό μέτρο ενίσχυσης, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, υπέρ της εταιρίας Meyer Turku Oy
Η Φινλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρο ανακεφαλαιοποίησης της εταιρίας Meyer Turku Oy, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό ναυπηγείο της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση της φερεγγυότητάς της και τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της, κάτι που είναι απαραίτητο τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη υπό το πρίσμα της σύνδεσης των δραστηριοτήτων της Meyer Turku Oy με μια σημαντική αλυσίδα αξίας στη φινλανδική οικονομία.

Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρία συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού, στην εθνική άμυνα και στον έλεγχο των συνόρων της Φινλανδίας με την τεχνογνωσία της στη θαλάσσια τεχνολογία και την παραγωγική της ικανότητα. Επιπλέον, η Meyer Turku Oy δραστηριοποιείται στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία, κατέχοντας το 15% της παγκόσμιας αγοράς κρουαζιερόπλοιων. Έχει, επομένως, μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό βάρος τόσο στη φινλανδική όσο και στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης και των συνακόλουθων αυξήσεων του κόστους παραγωγής και βασικού σχεδιασμού, το μετοχικό κεφάλαιο και η ρευστότητα της Meyer Turku Oy επιδεινώθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, η Φινλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρο ανακεφαλαιοποίησης, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη της Meyer Turku Oy. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή υβριδικού μετοχικού δανείου.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι (i) η ενίσχυση είναι αναλογική και περιορίζεται στο ποσό που είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της δικαιούχου και να αποκατασταθεί η κεφαλαιακή της θέση· ii) υπάρχουν διασφαλίσεις ότι η δικαιούχος δεν επωφελείται αδικαιολόγητα από την ενίσχυση σε βάρος του θεμιτού ανταγωνισμού· και (iii) η δημόσια στήριξη θα χορηγηθεί πριν από το τέλος του 2022, δηλαδή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.104831 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7770
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.