Αγγλικά

16/12/2022 Έγκριση ολλανδικού μέτρου για ενέργεια λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.104994

Η Επιτροπή ενέκρινε ολλανδικό καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, για τη στήριξη μικρών χρηστών ενέργειας, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφάλαιο 2.1)
Η Ολλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη μικρών χρηστών ενέργειας.

Το κοινοποιηθέν μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα που περιλαμβάνει επιπλέον 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών, τα οποία δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά το άρθρο 107 παρ. 2α ΣΛΕΕ.

Το καθεστώς αφορά όλους τους μικρούς χρήστες ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Ολλανδία και, ιδίως, τις ΜΜΕ. Σκοπός του προγράμματος είναι ο συμψηφισμός μέρους των μηνιαίων λογαριασμών ενέργειας για ρεύμα, φυσικό αέριο και θερμότητα των δικαιούχων.

Βάσει του επίμαχου καθεστώτος, η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που διοχετεύονται μέσω των προμηθευτών ενέργειας. Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση την ατομική συμβατική τιμή ενέργειας το 2023 την τιμή ενέργειας που είχε καθοριστεί για το έτος 2023 στη σχετική σύμβαση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ανά δικαιούχο σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή και θα χορηγηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς και ότι το καθεστώς είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε το ολλανδικό καθεστώς σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.104994 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7679
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.