Αγγλικά

14/12/2022 Έγκριση γερμανικού μέτρου για σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων – SA.104749

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, γερμανικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομής φόρτισης υψηλής ισχύος για ηλεκτρικά οχήματα
Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς που αποσκοπεί στη δημιουργία δικτύου υποδομής φόρτισης υψηλής ισχύος για ηλεκτρικά οχήματα σε αστικές, προαστιακές και αγροτικές περιοχές στη Γερμανία. Το καθεστώς αυτό θα δημιουργήσει μια βασική υποδομή φόρτισης υψηλής ισχύος (HPC), προκειμένου να ενθαρρύνει την ηλεκτρική κινητικότητα.

Το μέτρο προβλέπει την ανάπτυξη 8.500 σημείων HPC, τα οποία θα επιτρέψουν την επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων εντός 15 -30 λεπτών σε περίπου 900 τοποθεσίες στη Γερμανία, όπου είτε δεν υπάρχουν σημεία HPC είτε τα υπάρχοντα σημεία είναι ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης ζήτησης.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που καλύπτουν μέρος των λειτουργικών δαπανών αυτών των υποδομών. Δικαιούχοι θα είναι εταιρίες με εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία υποδομών επαναφόρτισης, οι οποίες θα επιλεγούν μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

α) το μέτρο είναι απαραίτητο και κατάλληλο για να επιτρέψει την ανάπτυξη υποδομής επαναφόρτισης υψηλής ισχύος σε μεγάλη κλίμακα,

β) το μέτρο έχει χαρακτήρα κινήτρου, καθώς οι δικαιούχοι δεν θα πραγματοποιούσαν τις σχετικές επενδύσεις χωρίς τη δημόσια στήριξη,

γ) παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι το καθεστώς θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο εντός της ΕΕ, όπως είναι το γεγονός ότι το καθεστώς αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο και η επιλογή τους θα γίνει βάσει ανοιχτής, διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασία υποβολής προσφορών και οι τιμές θα είναι σύμφωνες με τις τιμές της αγοράς.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο καθεστώς, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.104749 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7668
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.