Αγγλικά

22/12/2022 Έγκριση πολωνικού μέτρου για την ενίσχυση της αγοράς φυσικού αερίου – SA.105347

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κεφαλαίου 2.3. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, πολωνικό πρόγραμμα στήριξης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πολωνική αγορά φυσικού αερίου, προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ
Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, καθεστώς ενισχύσεων προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πολωνική αγορά φυσικού αερίου και πλήττονται από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το μέτρο έχει τη μορφή επιδοτούμενων δανείων προς ενδιαφερόμενους «πωλητές τελευταίας καταφυγής» (sellers of last resort) και οντότητες που υποχρεούνται να πωλούν φυσικό αέριο στην εσωτερική αγορά, πλην των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυση των εν λόγω επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στη λειτουργία τους η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το ποσό της ενίσχυσης καλύπτει διαζευκτικά: α) το 15% του μέσου συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τους κατά τις τρεις τελευταίες περαιωμένες λογιστικές περιόδους, ή β) το 50% του ενεργειακού κόστους του 12μήνου πριν από την αίτηση για την καταβολή της ενίσχυσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου αποδεικνύεται ότι η οντότητα δραστηριοποιείται σε τομείς που πλήττονται από τις άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, η ενίσχυση μπορεί να αυξηθεί: α) κατά 12 μήνες σε ό,τι αφορά μεγάλες επιχειρήσεις που οφείλουν να παρέχουν χρηματοοικονομικές ασφάλειες στις αγορές ενέργειας, και β) κατά 6 μήνες για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, με σκοπό την κάλυψη γενικών αναγκών ρευστότητας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πολωνικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022, και ειδικότερα στο κεφάλαιο 2.3. που αφορά τη στήριξη της ρευστότητας με τη μορφή επιδοτούμενων δανείων, διότι: α) η διάρκεια των χορηγούμενων δανείων δεν υπερβαίνει τα έξι έτη, β) τα μειωμένα επιτόκια είναι σύμφωνα με τα ελάχιστα επίπεδα που προβλέπει το Πλαίσιο και γ) η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Την ίδια στιγμή, έκρινε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό, αποσκοπώντας στον θεμιτό σκοπό της αντιμετώπισης σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β’ της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης διατίθεται με τον αριθμό SA.105347 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105347_6066A085-0000-CD60-91E1-7E04AE873A87_34_1.pdf

Το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον παρακάτω ιστότοπο: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7887
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.