Αγγλικά

11/05/2023 Έγκριση ισπανικού καθεστώτος παραγωγής μπαταριών οχημάτων– SA. 107094

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ισπανικό καθεστώς για τη στήριξη της παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά και συνδεδεμένα οχήματα
Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς, προϋπολογισμού 837.000.000 ευρώ, για τη στήριξη της παραγωγής μπαταριών που προορίζονται για τη βιομηχανική αλυσίδα των ηλεκτρικών και συνδεδεμένων οχημάτων. Το καθεστώς θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις που παράγουν μπαταρίες, τα βασικά εξαρτήματά τους και τις σχετικές πρώτες ύλες. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή αμέσων επιχορηγήσεων και δανείων.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο κυμαίνεται μεταξύ 100.000.000 και 300.000.000 ευρώ για επενδύσεις στον τομέα των μπαταριών, πράγμα που καθορίζεται αναλόγως με την περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση. Για τις επενδύσεις σε βασικά εξαρτήματα μπαταριών, το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Για επενδύσεις στις πρώτες ύλες των μπαταριών, το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Η Επιτροπή έκρινε το ισπανικό καθεστώς σύμφωνο με το Κεφάλαιο 2.8 του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023. Ειδικότερα, το καθεστώς: α) θα αποτελέσει κίνητρο για την παραγωγή του σχετικού εξοπλισμού που συντελεί στη μετάβαση σε μία μηδενική-καθαρή οικονομία και β) θα χορηγηθεί το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Περαιτέρω, το ισπανικό καθεστώς κρίθηκε αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης και της διευκόλυνσης της ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων που έχουν μεγάλη σημασία για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το ισπανικό καθεστώς.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.107094 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2425
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.